Nytt instrument för precisionsmedicin vid hjärt-kärlsjukdom

15 november 2023

Agneta Siegbahn och Mikael Åberg fotade i labbet.

Agneta Siegbahn, professor i klinisk koagulationsvetenskap och Mikael Åberg, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper i Affinity Proteomics labb, SciLifeLab, vid Uppsala universitet.

Ett instrument som gör det möjligt att mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i ett enkelt blodprov har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna.

Instrumentet som nu utvecklats bygger på analyser av 368 proteiner i blod. Proverna kommer från drygt 10 000 patienter, som deltagit i internationella studier av nya behandlingar vid kranskärlssjukdom och förmaksflimmer.

Genom undersökningarna har forskarna identifierat 21 cirkulerande proteiner (CVD-21 panel) som kan användas som så kallade biomarkörer. Samtliga biomarkörer avspeglar olika funktionsrubbningar som påverkar utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom samt nyttan och riskerna vid olika behandlingar. Det så kallade CVD-21 instrumentet mäter halter av proteinerna ner till mycket låga koncentrationer med molekylärbiologisk teknik, så kallad Proximity Extension Assay (PEA), som utvecklats av forskare i Uppsala. Dessutom krävs enbart en mycket liten volym blodplasma för analysen.

Kan ge svar om bakgrunden till hjärt-kärlsjukdom

Tack vare instrumentet kunde forskarna också identifera nio nya biomarkörer med stark prognostisk betydelse för olika hjärt-kärlkomplikationer, såsom hjärtinfarkt, hjärtdöd och sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Dessa biomarkörer reflekterar olika sjukdomsprocesser och kan alla bidra till ökad kunskap om bakomliggande orsaker till hjärt-kärlsjukdom. Biomarkör-baserad riskbedömning visade sig dessutom överträffa riskbedömning med enbart kliniska variabler som idag framförallt används inom klinisk rutinsjukvård.

– Vårt biomarkörbaserade redskap ger på samma gång information om många proteiner med känd eller okänd funktion och har utvecklats för forskning och framtida tillämpning inom vård av hjärt-kärlsjukdom. Vår studie visar att koncentrationer av biomarkörer kan visa olika signaturer för hjärtkomplikationer. Utvecklingen av CVD-21-instrimentet är ett första steg där man samtidigt kvantifierar många hjärt-kärlprocesser i en enda droppe blod, säger Agneta Siegbahn, professor i klinisk koagulationsvetenskap vid Uppsala universitet.