Så stärks katastrof­medicinsk bered­skap för specialist­sjuksköterske­studenterna

1 juni 2023

En akutsjukvådare tar hand om en patient under rasmassor.

Uppsala universitet, Uppsala brandförsvar och Försvarsmakten övar tillsammans för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen.

Den 28 april genomförde institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet en framgångsrik samverkansövning tillsammans med sjukvårdsplutonen vid 13:e telekrigsbataljonen i Enköping och Uppsala brandförsvar. Syftet var bland annat att genom en realistisk övning stärka blivande specialistsjuksköterskors kompetens inom katastrofmedicin där den mentala förberedelsen och samverkan är mycket viktig.

Specialistsjuksköterskeprogrammet vid institutionen för kirurgiska vetenskaper satsar på att utveckla undervisningen med fokus på nutida och kommande behov av samverkan inom totalförsvaret.

– Vi ser samverkansövningen som en viktig del i den framtida specialistsjuksköterskeutbildningen. Studenterna har genom övningen fått bättre kunskap och förståelse för vad som krävs av professionen och sjukvården i ett större samhällsperspektiv säger Anna Abelsson, lektor och ambulanssjuksköterska vid Uppsala universitet.

Övningen ägde rum vid räddningstjänstens övningsfält Viktoria. Scenariot utgick från ett skymningsläge i Sverige, där samhället befinner sig mellan krig och fred. Uppsala och dess omgivningar har i scenariot drabbats av flera oförklarliga händelser, som explosioner och samhällsstörningar på el, vatten och kommunikation. Sjukvården och Akademiska sjukhuset är överbelastad och i princip obrukbar under överskådlig tid.

Två sjukvårdare bär en patient på en bår.
Arbetsmiljön innebär fysiska och psykiska utmaningar för patienter och personal. Foto: Johan Lingsarve.

För att möta det ökade behovet av vård, särskilt för traumapatienter, etablerade försvarsmakten tillsammans med specialistsjuksköterskorna två traumateam i en provisorisk byggnad. Där skulle vård och bedömning utföras med begränsade resurser. Studenterna med specialistinriktning ambulans, anestesi, intensiv, operation och kirurgisk vård spelade en viktig roll i att skapa en trygg och säker vård för patienter med bland annat krosskador, neurogena skador, chock, huvudtrauma och penetrerandeskador.

Två sjuksköterskor pratar med en militär ovanför en patient.
Försvarsmakten planerade och genomförde delar av övningen för studenterna vid specialistsjuksköterskeprogrammet. Foto: Cecilia Matteoni.

– Vi har lärt oss väldigt många olika saker men framförallt är lärdomarna hur viktigt det är med teamarbete, kommunikation och att ha ett strukturerat arbetssätt, tala tydligt och våga ta initiativ, säger studenterna Viktoria och Sofia med specialistinriktning intensivvård.

Sjuksköterskor och räddningspersonal försöker rädda en patient under rasmassor.
Skadehändelsen var att det inträffat en explosion i byggnad med efterföljande ras vilket innebar att många människor blev fastklämda och svårt skadade. Foto: Ida Renström.

– Räddningstjänsten har fått en bra övning i olika losstagningsmetoder och att samverka med ambulanssjukvården och försvarsmakten, säger Jonas Glaser, Uppsala brandförsvar.

Räddningspersonal bär en patient på en bår.
Skademarkörer förflyttas från skadeplats till en väntande ambulans. Fotograf: GoPro från student.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet vill rikta ett stort tack till sjukvårdsplutonen vid 13:e telekrigsbataljonen i Enköping och Uppsala brandförsvar som med stort engagemang och kunskap genomförde denna lyckade övning.

– Vi hoppas att detta kan bli en återkommande övning för alla studenter i syfte att stärka den katastrofmedicinska utbildningen säger Oskar Sandqvist, utbildningssjuksköterska på 13:e telekrigsbataljonen i Enköping.

Johan Lingsarve och Ida Renström