Kartläggning av antikroppar saknade etiktillstånd – anmäls till Åklagarmyndigheten

5 augusti 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har kommit fram till att en kartläggning av antikroppar mot covid-19 som genomfördes av en forskargrupp från Uppsala universitet i april var forskning som kräver etikprövningstillstånd. Något sådant fanns inte och därför lämnar nämnden över ärendet till Åklagarmyndigheten.

– All forskning vid Uppsala universitet ska bedrivas i enlighet med etikprövningslagen och de personer som deltar i forskningsstudier ska lämna ett informerat samtycket om inte etikprövningsnämnden godkänt något annat förfarande. Även om syftet från forskarnas sida var gott så har överklagandenämnden i sin utredning bedömt att man brutit mot etikprövningslagen och anmält forskningen till åtal. Vi får nu avvakta den vidare processen, säger Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet.

Syftet med studien var att påvisa förekomsten av antikroppar och hur stor andel av testpersonerna som varit sjuka i covid-19. Överklagandenämnden för etikprövning fick in två anmälningar mot studien. När nämnden konstaterar att det saknas etikprövningstillstånd där ett sådant är nödvändigt är man skyldig att anmäla ärendet till åtal.