Eva Vingård: Främjar arbete hälsa och välstånd?

2017-02-14

Det är inte slumpen som avgör vilka organisationer som har friska, kreativa och produktiva medarbetare, här krävs dagliga insatser, skriver Eva Vingård, professor emerita i arbets- och miljömedicin.

Varför arbetar vi? Ja, helt trivialt naturligtvis för att försörja oss, men också för att få struktur på dagen och tillvaron, för att få en tillhörighet till ett socialt sammanhang och för att vår aktivitet och kreativitet stimuleras. Till och med i paradiset, före syndafallet, arbetade Eva och Adam i sin trädgård. Idag använder vi trädgårdsskötsel som en terapiform vid utmattningssyndrom.

Arbetsmiljön diskuteras ofta idag. Mestadels i negativa termer trots att arbetet oftast är en källa till stimulans och glädje. Inte minst gäller detta kreativa miljöer som ett universitet. Men även här har solen sina fläckar i osäkra anställningsförhållanden och en ständig kamp om anslag och pengar.

Arbetsmiljön är det vi stiger in i på morgonen och befinner oss i hela arbetsdagen. Och vaknar vi i vargtimmen så är det oftast något på arbetet vi grubblar över. Att arbetsmiljön är så bra som möjligt är då en självklarhet för kreativitet, produktivitet och hälsa.

Hälsan är, och kommer i allt högre utsträckning att bli, en strategisk resurs i det moderna arbetslivet. Och allt fler studier visar att företag och organisationer som satsar på arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa är mer lönsamma och produktiva än de som inte gör det. Psykiska besvär och sjukdomar är vanliga sjukskrivningsorsaker i Sverige idag. Vi vet mycket om riskfaktorer i arbete för detta, Men vi vet också på vetenskaplig grund en hel del om vilka faktorer som befrämjar psykisk hälsa och allmänt välbefinnande.

Den viktigaste friskfaktorn, som också är garant för andra friskfaktorer, är det goda ledarskapet. Att ledaren ges möjlighet och har kapacitet att vara stödjande, entusiasmerande, inkluderande och rättvis. Alltför stora arbetsgrupper ger inte möjlighet för detta. Både medarbetare och chefer måste känna stimulans i arbete och ha inflytande över sin arbetssituation. Balansen mellan den energi och den arbetsinsats som görs och den belöning som ges i form av lön naturligtvis men också genom feed-back och att bli sedd måste finnas. Anställningstrygghet och balans mellan arbete och fritid är andra faktorer av betydelse för vår produktivitet och hälsa.

Alla organisationer och arbetsgrupper drabbas av påfrestningar och ändrade förhållanden. Resilience, det vill säga hållbarhet och elasticitet i organisationen är då av stort värde för att klara påfrestningarna. Detta uppnås genom en god struktur på organisationen, kunskap och kompetens hos chefer och medarbetare, goda relationer och nätverk samt emotionella resurser såsom välvilja, stöd, förtroende och tillit.

Slutligen, Healthy organizations are not created by accident. Det är inte slumpen som avgör vilka organisationer som har friska, kreativa och produktiva medarbetare. Bakom detta ligger ett arbete som måste ske dagligen – inte bara på en skyddsrond då och då.

Eva Vingård
professor emerita i arbets- och miljömedicin
Institutionen för medicinska vetenskaper

Läs även Dan Larhammar: Vårt behov av fakta är omätligt
Läs även Bengt Gerdin: Oaktsamhetens många ansikten

Nyheter