Medfarm inventerar långsiktiga lokalbehov

2019-06-17

Just nu inventerar Vetenskapsområdet för medicin och farmaci sina långsiktiga behov av lokaler för forskning och undervisning. ”Vi vill uppmana alla att redan nu börja tänka framåt” säger Annika Sundås Larsson, projektledare vid byggnadsavdelningen.

Uppsala universitet överser för närvarande sina fysiska miljöer och vilka behov som föreligger i ett längre perspektiv. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har därför inrättat Kommittén för lokalfrågor, ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden i frågor som rör behov av forsknings-, undervisnings- och examinationslokaler. Mats Larhed, ställföreträdande vicerektor, är kommitténs ordförande:
– Till kommitténs uppgifter hör att löpande bevaka och initiera frågor som rör vetenskapsområdets lokalbehov, och just nu genomför vi en utredning som omfattar hela vetenskapsområdet och alla lokaler. Vår förhoppning är att respektive prefekt eller motsvarande ska engagera  samtliga medarbetare och på sikt formulera en samlad bild av de övergripande önskemålen.

Projektet Utredning av vetenskapsområdets långsiktiga lokalutveckling syftar till att via en fullskalig inventering utreda långsiktiga lokalbehov, formulera en nulägesbild samt identifiera potentiella riktningar framåt.
– Till exempel har Biomedicinskt Centrum 50 år på nacken, alltså är det hög tid att analysera hur vi ska ta oss dit vi vill befinna oss om 15 år eller ännu längre fram i tiden. Vilka behov av ombyggnationer, kompletteringar och nybyggnationer föreligger, och vilka behov kan vi lösa med interna förflyttningar, säger Annika Sundås Larsson, projektledare vid byggnadsavdelningen.

I samband med inventeringen ställs frågor med fokus på nuläge, framtid och vad som händer i områdets omvärld. Prefekter, centrumföreståndare och motsvarande verksamhetsledare förväntas inkomma med svar senast 31 oktober 2019, men redan nu uppmanas alla som verkar inom vetenskapsområdet att börja analysera framtida lokalbehov.
– Ju tidigare arbetet påbörjas, desto större är möjligheten att i god tid sammanställa och leverera ett bra material. Väntar man för länge är risken uppenbar att relevanta framtidsbilder inte inkluderas i vårt initiala underlag, vilket kan komplicera processen, säger projektledare Annika Sundås Larsson .

Kommitténs ambition är att utredningen ska identifiera flera tänkbara scenarion, och att utifrån dessa skapa underlag för framtida satsningar. Inventeringen ska alltså inte generera beslutsunderlag, och Annika Sundås Larsson betonar att utfallet inte heller kommer att utmynna i ökade lokalkostnader inom en överskådlig framtid.

Kommittén för lokalfrågor driver sedan tidigare även projekten Lokalförändringar på BMC för vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC.

Läs mer  Utredning av vetenskapsområdets långsiktiga lokalutveckling
Mer information  Kommittén för lokalfrågor

Kontakt

Mats Larhed
ordförande, kommittén för lokalfrågor
Mats.Larhed@ilk.uu.se, 018-471 4667


Annika Sundås Larsson
projektledare, byggnadsavdelningen
Annika.Sundas-Larsson@uadm.uu.se, 018-471 2660


Magnus Alsne

Nyheter