Nytt ramavtal för språkgranskningstjänster

2019-01-16

Uppsala universitet har tecknat ramavtal för språkgranskningstjänster för texter på brittisk eller amerikansk engelska. Avtalet gäller från och med 1 januari 2019.

Inom det Medicinska vetenskapsområdet är ramavtal tecknat med leverantörer Calyptic och Strömqvist Legal and Language Service för språkgranskning inom

 • folkhälso- och vårdvetenskap
 • immunologi, genetik och patologi
 • klinisk forskning inom  medicinska vetenskaper

För akademiska texter som inte är knutna till något av ovan nämnda ämnesområden är ramavtal tecknade med:

 • Everett Albert Thiele
 • Norrlandsspråkservice i Umeå
 • P.E. Proper English AB
 • Peter Michael Mayers
 • Pronuncia Konsult Handelsbolag

Om ditt område inte finns med kontakta avtalsansvarig och kontaktpersonen för råd i språkliga frågor.

Leverantörerna är inte rangordnade, du ska välja utifrån följande fördelningsnycklar:

 • resultat från arbetsprover
 • erfarenhet inom ämnesområdet
 • kompetens som språkgranskare

 Utvärderingsprotokoll för arbetsprover och arbetsprocess.

Så här beställer du

1. Skicka en förfrågan med e-post till leverantörens kontaktperson.
Tänk på att ange så mycket relevant information till leverantören som möjligt, till exempel:

 • Var ska det språkgranskade manuset publiceras? Är det t. ex. en doktorsavhandling eller ska det skickas till en vetenskaplig tidskrift?
 • Vilken målgrupp eller vilka målgrupper vänder sig texten till?

2. Ange språkgranskningsnivå

I upphandlingsdokumenten angavs följande nivåer som kan vara till hjälp:
Nivå 1:
Avancerad korrekturläsning, det vill säga kontroll av ordval, syftning, stavning, böjning, avstavning, kommatering och meningsbyggnad. Anpassning med hänsyn till läsarna och syftet med texten. Till detta kan följande frågor användas som ledning: Är ordvalet lämpligt? Är meningsbyggnaden korrekt? Är stilen och tonen rätt?

Nivå 2 (utöver språkgranskningstjänster på nivå 1):
Se till att terminologi följer internationella standardtermer inom ämnesområdet. Se till att uppnå precision i de språkliga uttrycken även om internationell standardterminologi saknas. Se till att översättningar av ovanliga termer är rimliga. Kontrollera att referenslistan är korrekt enligt valt referenssystem för ändamålet. Se över att de idiomatiska uttrycken. Språkgranskaren ska också granska att samband och sammanhang är tydligt framställda.

3. Särskilda krav eller önskemål angående terminologi eller stilnivå.

4. Kontaktuppgifter till någon som kan svara på frågor under arbetets gång.

5. Leverantören ska omgående skicka ett mottagningsbevis som visar att beställningen har mottagits och inom 24 timmar meddela om leverantören kan åta sig uppdraget eller inte. Leverantören ska bekräfta att leverans kan ske till önskat datum, och ange i bekräftelsen den uppskattade totala tiden och totalpriset.

Leverantörens åtagande

Leverantören ska tillhandahålla språkgranskning av texter på engelska med mycket hög kvalitet. De granskade texterna ska vara språkligt, stilistiskt och facktekniskt korrekta med en enhetlig och vedertagen användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket ska vara flytande, lättläst, lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Språkgranskningen ska förbättra läsbarheten, korrigera inkonsekvenser i språkbruk men även anpassa den språkliga stilen till innehållet i texten. Det språkgranskade manuset ska vara färdigt att använda eller publiceras efter avslutat uppdrag hos den enskilde leverantören.

Språkgranskningen ska anpassas till insänd text och till beställarens önskemål (det kan bl.a. innebära att föreslå lämpliga engelska termer som motsvarar svåröversatta svenska begrepp inom ämnesområdet).
Leverantören får inte stryka, lägga till eller skriva om text så att innebörden ändras utan att ha kommunicerat detta till beställaren.

Leverans och pris

Språkgranskning debiteras per timme. Följande priser i SEK gäller för samtliga anbudsområden:

 • Normalleverans: 750 SEK/timme
 • Expressleverans: 1 125 SEK/timme

Priset är beräknat så att det ska omfatta kvalitetssäkring av uppdraget och eventuella kompletterande arbetsinsatser. Arbetsinsatsen omfattar exempelvis att ta emot synpunkter och vidta åtgärder gällande utfört uppdrag.

Leverans av det språkgranskade manuset ska ske via e-post eller enligt överenskommelse och ske i form av ett (1)exemplar i redigerbart digitalt format som innehåller gjorda ändringar och eventuella kommentarer och ett (1) exemplar i digitalt format som är ”ren” dvs färdigt att använda.

Om leverantören inte kan åta sig uppdraget, alternativt inte svarar på förfrågan inom angiven tid, eller inte kan leverera inom önskad tid, kan du vända dig till en annan leverantör.

Reklamation 

Leverantörerna har åtagit sig att leverera språkgranskade texter av mycket hög kvalitet och att kvalitetssäkra texten före leverans. Om du ändå inte är nöjd med utförandet av språkgranskningen, kan du kontakta leverantören och be denne åtgärda de brister du påtalar, vilket ska ske utan extra kostnad.

Om du fortfarande är missnöjd, ska du kontakta leverantören för eventuell reklamation av uppdraget, med kopia av e-postmeddelandet till universitetets avtalsansvarige. Om du behöver råd eller stöd angående den språkliga kvaliteten av en levererad språkgranskning, kan du ta kontakt med den ansvariga för råd i språkliga frågor.

Mer information  På Medarbetarportalen

Nyheter