Göran Gustafssons Stiftelse utlyser anslag för yngre forskare

2018-12-19

Göran Gustafssons Stiftelse utlyser anslag för yngre forskare inom det humanbiologiska området vid Uppsala universitet. Välkommen med din ansökan senast torsdag 31 januari 2019 kl. 12.00.

Göran Gustafssons Stiftelse utlyser nu följande anslag för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet:

Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare vid Uppsala universitet inom det humanbiologiska området, företrädesvis med klinisk relevans. Priset omfattar 2,75 Mkr fördelat på tre år.

Göran Gustafssons pris till yngre forskare inom det humanbiologiska området, företrädesvis med klinisk relevans. Priset omfattar 0,75 Mkr.

Priserna får användas relativt fritt för forskning, dock ej till egen lön. Se beslutsbrev för detaljer. Medlen bokförs vid den institution eller den forskningsenhet som pristagaren tillhör. Första utbetalning av medel sker, efter rekvisition, i juli 2019.

Sökanden måste vid ansökningstillfället vara anställd minst till och med december ansökningsåret, vid den enhet där anslag skall kontoföras. Forskarstuderande, postdoktorsstipendiater och tillfälliga gästforskare kan ej inge ansökan.

Sökanden får den 1 januari ansökningsåret ej ha fyllt 36 år. Denna åldersgräns skall i förekommande fall justeras med hänsyn tagen till föräldraledighet, som då beräknas i helt antal dagar. Vidare skall åldersgränsen ökas med 24 månader för sökande som ansökningsdagen är legitimerad läkare. Föräldraledighet och läkarlegitimation skall kunna styrkas om stiftelsen begär detta.

Ansökan skall inges med epost som bifogad pdf-fil och ha inkommit till info@gustafssonsstiftelse.se senast torsdag 31 januari 2019 kl. 12.00.

Läs mer  http://gustafssonsstiftelser.se/sid-4/stiftelse-1-uukth/ansokan/

Nyheter