18 miljoner kronor till forskning om migration

2018-11-13

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, beviljas 18 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för forskning med fokus på Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa.

Birgitta Essén, professor, Uppsala universitet

Vetenskapsrådet formar just nu på regeringens uppdrag ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. En första forskningsagenda har presenterats som del i arbetet att utreda och analysera hur programmet bör utformas. Dokumentet uppmärksammar bland annat ledande forskningsmiljöer inom fältet, och utredarna konstaterar att inom medicin ”utmärker sig särskilt Uppsala universitet där forskare verksamma vid avdelningen för Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration … bedrivit studier bland annat kring olika migrantgruppers tillgång till hälso- och sjukvård”.

Vetenskapsrådet har även fördelat anslag inom forskningsprogrammet, och beviljar 18 miljoner kronor till Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, för projektet Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik.

Anslaget fördelas över sex år. Projektet kommer att drivas med bas vid Uppsala universitets institution för kvinnor och barns hälsa.

Läs mer  Birgitta Esséns forskning
Kontakt  Birgitta Essén, Uppsala universitet

Nyheter