Läkemedelsforskning med vind i ryggen

2018-10-04

Med matematiska modeller för effektivare läkemedelsstudier och bättre behandlingar har Uppsala universitets forskare i farmakometri blivit attraktiva samarbetspartners för företag och vård världen över.

Ledande forskarmiljö i farmakometri

I millenniets början utnämnde Uppsala universitet Mats Karlsson till världens förste professor i farmakometri, en relativt ny nisch inom farmacin som omsluter både utveckling och användning av läkemedel. Med fokus på att skapa matematiska modeller för effektivare läkemedelsstudier och optimal dosering vid behandling är resultaten högintressanta för både industri och vård – och drygt femton år efter Mats Karlssons tillträde sysselsätter forskarmiljön vid Uppsala universitet över 40 medarbetare, en resurs som saknar motsvarighet inom den akademiska farmakometrin och utgör en attraktiv partner för företag och forskargrupper världen över.
– Vi befinner oss utan tvekan i ett växande fält med stor efterfrågan på ny kunskap och kompetens, inte minst från den internationella läkemedelsindustrin, och vår grupp tar emot doktorander och postdocs från hela världen, berättar Lena Friberg, en av tre professorer med farmakometriskt fokus vid universitetets farmaceutiska fakultet.

Att laboratoriet vid Uppsala Biomedicinskt Centrum i princip utgör nav för Sveriges samlade farmakometriska forskning genererar stora synergieffekter. Här analyseras enorma mängder data, resultat sprids snabbt mellan teamen och nya metoder når effektivt ut via välutvecklade nätverk inom vården och framför allt de stora läkemedelsföretagen.
– Industrin tillhör våra viktigaste finansiärer. Dels i form av ekonomiska bidrag som vi förfogar fritt över, dels bekostar de doktorand- och postdoctjänster för riktade studier, och vi accepterar även konsultliknande uppdrag som kan utveckla fältet. Vi har också betydande framgångar i europeiska utlysningar, men kan förmodligen bli bättre på att söka svenska anslag, konstaterar Lena Friberg.
Flera svenska forskningsfinansiärer har dock redan fått upp ögonen för farmakometrin, bland dem Cancerfonden som 2017 tilldelade Lena Friberg tre miljoner kronor för projektet Rätt dos till varje patient – Individanpassad cancerterapi med hjälp av matematiska modeller som beskriver samband mellan positiva effekter och biverkningar – en studie i syfte att skapa formler för mätbara variablers förändringar vid läkemedelsexponering, vilket i sin tur kan möjliggöra skräddarsydda behandlingar för varje enskild patient.

– Våra grundläggande modeller är ofta applicerbara på flera terapiområden och vårt team följer idag en rad olika parallella huvudspår. Själv delar jag mitt fokus mellan onkologi och bakterieinfektioner. Bra strategier för antibiotikadoser är ju ett sätt att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier, men möjliggör också effektivare läkemedelsstudier, vilket ökar industrins ekonomiska incitament att ta fram nya antibiotika, säger Lena Friberg.
Redan några år efter disputation inledde Lena Friberg studier av behandling med antibiotikumet Colistin, ett arbete som medfört ändrade doseringsrekommendationer i stora delar av världen. Idag handleder hon doktoranden Viktor Rognås som inom ramen för Uppsala universitets tvärvetenskapliga satsning Uppsala Antibiotic Center formar strukturer för hur kliniska antibiotikastudier ska kräva mindre patientunderlag.
– Kunskap om vilken läkemedelsdos som ger störst effekt utan att patienten riskerar allvarliga biverkningar är värdefull för både vård, myndigheter och företag. Nästa steg är att utveckla tekniska plattformar som förenklar användande av våra resultat, och i San Fransisco skapar en av våra tidigare postdocs just nu embryot till en mjukvara som rymmer våra modeller. Just våra många internationella samarbeten och förgreningar både inspirerar och synliggör behov, vilket är starkt bidragande till att vi kan behålla pole position. Farmakometrin vid Uppsala universitet har helt enkelt vinden i ryggen, konstaterar Lena Friberg.

Kontakt
Lena Friberg
Professor i farmakometri
Uppsala universitet


Läs mer  Farmakometrisk forskning vid Uppsala universitet

Läs även  Sara Mangsbo: Som immunolog är det lätt att vara entusiastisk
Läs även  Farmaceutiska fakulteten 50 år

Magnus Alsne, foto: Farmaceutiska fakulteten

Nyheter