Farmaceutiska fakulteten inbjuder till framtidssymposium

2018-09-25

Farmaceutiska fakulteten firar 50 år vid Uppsala universitet, ett jubileum som kulminerar 26 oktober då akademi och industri möts för att med enad kraft bana väg för ännu ett halvsekel med framgångsrik svensk läkemedelsforskning.

Margareta Hammarlund-Udenaes, farmaceutiska fakulteten i Uppsala

50 år har gått sedan Sveriges enda farmaceutiska fakultet etablerade sig vid Uppsala universitetet. Fredag 26 oktober kulminerar det intensiva jubileumsåret 2018 med symposiet Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar som samlar svensk och internationell expertis för samtal om hur Sverige och Uppsala ska behålla sin framskjutna position inom läkemedelsforskningen.
– Året har gett tillfällen att summera hur långt vår fakultet nått. Nu vänder vi blicken framåt med ett program som erbjuder mycket av värde för alla med intresse för läkemedelsutvecklingens många aspekter, konstaterar Margareta Hammarlund-Udenaes, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Jubileumssymposiet inleds av Uli Hacksell, portalgestalt inom farmacin som under rubriken A 50 year-perspective: Disruptive changes in science, drug development and politics talar om den snabba utveckling fältet upplever. Därpå följer representanter för både industri och akademi, bland dem Stefan James, professor i kardiologi och en av världens mest citerade forskare, som föreläser på tema Creating a learning health care system with use of data bases.
– Vi avslutar dagen med panelsamtalet How can Sweden remain successful in developing important medicines in the 50 years to come?, en oerhört relevant frågeställning i ett land vars läkemedelsindustri gått från få stora företag till många små biotech-företag utan farmaceutisk kompetens, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Utmaningarna har redan resulterat i flera europeiska och nationella samverkansprojekt i syfte att stärka Sveriges och Europas ställning på läkemedelsområdet. Till de största hör EATRIS, den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin som skapat en helt ny arena för utveckling av medicinska verktyg och behandlingar. Uppsala universitet utgör svensk nod och Mats Larhed, national director och professor i läkemedelskemi, beskriver ett omfattande intresse för de möjligheter som nu öppnar sig.
– Vi har på Vetenskapsrådets uppdrag kartlagt behoven bland svenska lärosäten och läkemedelsföretag, och gensvaret har varit mycket positivt. Den småskaliga industrin efterfrågar akademins kunskap och resurser, forskarna ser mervärde i att bidra med sin expertis. Ett större europeiskt samarbete är redan påbörjat och de första signalerna indikerar avsevärda samverkansvinster.

I Sverige lanserades nyligen Swedish Drug Delivery Forum, den första nationella satsningen på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Med akademiskt nav vid Farmaceutiska fakulteten förenas forskning och industri i en för vårt land unik tvärsektoriell miljö.
– Med ekonomiskt stöd av Vinnova formerar Sverige nu en arena för samverkan mellan akademi och näringsliv, med ett forskningsprogram som karaktäriseras av excellent vetenskap och effektivt industriellt nyttiggörande, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik.
Forskningsprogrammet bedrivs vid tre teknologiplattformar: parenterala, orala och pulmonära formuleringar. Forumgemensamma aktiviteter och interaktion mellan plattformarna garanterar insyn och inflytande för samtliga parter. På sikt väntas satsningen bidra till nya läkemedel, förbättrade läkemedelsbehandlingar samt stärkta förutsättningar för svensk Life Science-verksamhet.

– Farmaceutiska fakulteten är en vital jubilar med internationell lyskraft, samtidigt krävs enade aktioner om Sverige ska förbli ett attraktivt land för läkemedelsutveckling. Till exempel behövs en satsning på doktorandutbildningar där vi idag ser tendenser som ger anledning till oro. Industrin är medveten om situationen och medfinansierar doktorandtjänster inom bland annat farmakometri, men det räcker inte för att upprätthålla den fulla farmaceutiska kompetensen inom läkemedelsutveckling, utan vilken inga idéer kan bli läkemedel, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.
Hon konstaterar vidare att läkemedelsforskningen tenderar att falla mellan stolarna kemi och medicin då de stora forskningsfinansiärerna utlyser anslag, men också att det faller på det farmaceutiska fältet att öka sin synlighet.
– Framgångsrik läkemedelsutveckling genererar enorma inkomster för Sverige, vilket gör vår verksamhet till en nationell angelägenhet. Fredag 26 oktober samlar vi därför styrkorna i Uppsala. Delvis för att uppmärksamma det senaste halvseklets förgrundsgestalter och deras insatser, men framför allt är det dagen då vi tar sats för 50 nya år av framgångsrik svensk läkemedelsforskning!

Mer information  Farmaceutiska fakulteten 50 år
Kontakt  Margareta Hammarlund Udenaes, Dekan, Farmaceutiska fakulteten

Läs även  Läkemedelsforskning med vind i ryggen
Läs även  Sara Mangsbo: Som immunolog är det lätt att vara entusiastisk

Magnus Alsne


Nyheter