Märta Nasvelldagen 2019

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är Ångest - från hjärnavbildning till behandling. Vi informerar även om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete mm. I pausen sjunger kören Cikada under ledning av Ingela Linde och Café Kannan har öppet hela eftermiddagen.

Tid: Torsdag 21 mars, kl 16.00–19.30
Plats: Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Ladda ned  Program Märta Nasvelldagen 2019

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Med ångestsyndrom avses oro eller ångest som är så ihållande och stark att den tar över människans dagliga liv. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn på flera ångestsjukdomar. De är vanliga, och runt 25 procent av befolkningen drabbas någon gång under livet. Under senare år har vi fått allt mer kunskap om det neurobiologiska underlaget till ångestsjukdomar och om behandlingar som hjälper. Det är detta vi kommer att tala om på årets Märta Nasvelldag.

Välkomna!

Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Program Märta Nasvelldagen 2019

16.00  Huset öppnar för allmänheten

16.30  Introduktion
           Lisa Ekselius, professor, överläkare 
           Gunilla Svedström, verksamhetschef
           Pia Röjedeby, brukarinflytandesamordnare

16.50  Varför pratar vi inte om ångest?
           Petra Rohrer, ordförande Ångestsyndromsällskapet, attitydambassadör för                               Hjärnkoll och skribent för Vox Vigor
           Ylva Larsson, attitydambassadör för Hjärnkoll

17.20  Hur kan vi mäta ångest?
           Andreas Frick, docent, psykolog 
           Malin Gingnell, docent, ST-läkare

17.45  Paus - Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde.

18.10  Snorkel - att kunna andas fast man är under ytan
            Information och egenvård vid ångest
            Maria Torsner, utvecklingsledare 

18.40  Känsloskola: Lär dig hantera ångest och få det lättare att nå viktiga mål i livet
           Martina Wolf-Arehult, fil dr, psykolog
           Martina Isaksson, doktorand, psykolog 

19.10  Vad händer i hjärnarn vid behandling av ångest? 
           Andreas Frick, docent, psykolog
           Malin Gingnell, docent, ST-läkare

19.30  Avslutningsord.

Vem var Märta Nasvell

Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupperna ångestsyndrom, bipolär sjukdom, depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen kommer att drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid. Att så många drabbas betyder inte att alla söker vård. I en nyligen genomförd studie från Danmark uppskattades att en tredjedel av befolkningen någon gång i livet får psykiatrisk specialistvård. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och närmare 400 000 personer får vård inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att ungefär fyra procent av befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

MÄRTA OCH NICKE NASVELLS STIFTELSE

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du: Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Swish-nummer: 1232 360 519
Märkning: ”Stiftelse 91161” + Ditt namn, din adress
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning, Ekonomisk förening

Mer info: M och N Nasvells stiftelse