I Uppsala finns flera omfattande infrastrukturer för storskalig kohortforskning med biobanker.

De prospektiva observationsstudier som har högst vetenskapligt värde är befolkningsbaserade och stora och följer deltagarna under många år med upprepade mätningar. Analyser av sådana studier bör göras med modern epidemiologisk metodik, inklusive riktade acykliska grafer och statistik för orsakssamband.

Återkommande mätningar av långsiktiga livsstilsfaktorer minskar informationsbias och ger unika möjligheter att undersöka förändringar över tid, detaljerade dos-responssamband och bedömning av kritiska exponeringsperioder. Den prospektiva kohortstudien med longitudinell exponeringsinformation och insamling av biologiska prover är en i princip oöverträffad och oumbärlig metod för att undersöka orsakerna till sjukdomar.

Senast uppdaterad: 2022-06-21