Avancerade metoder för visualisering av olika cellorgan, mänskliga celler, vävnader och helkroppsskanningar blir allt viktigare inom klinisk forskning. Forskare i regionen har utmärkta möjligheter att använda ett brett utbud av avancerade avbildningsinstrument. Uppsalas PET-centrum har uppmärksammats internationellt för sin ledande PET-kemi. Uppsala har välintegrerade kliniskt inriktade PET-MRI- och PET-CT-kameror. Integrationen av PET, CT och MRI är möjlig inte bara tack vare den avancerade utrustningen i sig utan också genom att den är fysiskt ansluten till PET-centret och cyklotronanläggningen som är centralt belägna vid Akademiska sjukhuset.

Tack vare forskningsgenombrott ökar strålbehandlingens framgång vid cancerbehandling samtidigt som biverkningarna minskar. Fler förbättringar av cancerbehandlingen kräver ytterligare stöd från forskningsinfrastrukturer för strålbehandling, från klinisk grundforskning till fullskaliga kliniska undersökningar med nya metoder.

Det prekliniska behandlingscentret tillhandahåller system för små djur som liknar de som används för behandling av patienter, inklusive bildstyrd bestrålning med hög precision, datortomografi och standardbehandling med kemoterapi. Effekten av strålbehandlingen eller till exempel nya riktade behandlingar kan utvärderas ytterligare med hjälp av bioluminescensbilder. Genom en kombination av strålbehandling med MRI-teknik i en och samma enhet ökar möjligheten att stråla cancer med större precision. Det kan leda till mildare biverkningar och färre återfall. Tekniken gör det möjligt för forskarna att i detalj studera vad som händer i tumörer och frisk vävnad dag för dag under ett strålningsprotokoll.

Protonstrålbehandling är en avancerad cancerbehandling. En stor fördel med protonterapi – jämfört med andra strålbehandlingar – är den minskade risken för strålskador. Skandionkliniken i Uppsala är för närvarande den enda klinik i Norden som erbjuder behandlingar med protonstrålning. Cellstrålningsanläggningen ger möjlighet att exponera celler för joniserande strålning (röntgen- och gammastrålar) i grundläggande och tillämpad preklinisk forskning, och forskningsområdena sträcker sig från strålningsbiologi, tumörbehandling, neuro-onkologi, cancerfarmakologi, datorbaserade medicinska metoder, strålningstoxikologi, immunterapi och immunologi till mikrobiologi.

Senast uppdaterad: 2022-06-27