Forskningslokaler

Till och med hösten 2013 pågår projektet Framtidens forskningslokaler i syfte att förse vetenskapsområdet för medicin och farmaci med mer ändamålsenliga forskningslokaler vid BMC och Rudbecklaboratoriet.

På den här sidan publicerar vi aktuell information om projektet Framtidens forskningslokaler. Här hittar du bland annat styrgruppsprotokoll, tidsplaner, organisationsscheman med mera.

Besök gärna sidan med täta mellanrum för att hålla dig uppdaterad om nyheter och det som sker inom projektet.

BMC, SciLifeLab och Navet

Rudbecklaboratoriet

Organisation

Aktuella tidplaner

  • Publiceras inom kort

Lägesrapporter

Fakta: Framtidens forskningslokaler

  • Framtidens forskningslokaler har sin grund dels i Akademiska sjukhusets otillräckliga lokaler för klinisk medicinsk forskning, dels i regeringens satsning på ett strategiskt forskningsprogram i molekylärbiologi, SciLifeLab, vilket kräver ändamålsenliga lokaler.
  • Centrum för klinisk forskning (CKMF) koncentreras i huvudsak till Rudbecklaboratoriet. Detta kan medföra att nuvarande forskargrupper vid Rudbecklaboratoriet omplaceras i syfte att uppnå god samverkan med CKMF. Ett antal grupper vid CKMF som arbetar nära den molekylära forskningen kommer att flytta till BMC.
  • SciLifeLab får en koncentrerad genomiknod vid BMC. Därmed flyttar genomikforskning vid Rudbecklaboratoriet till BMC för samlokalisering med redan befintliga grupper inom SciLifeLab, liksom samordning med motsvarande grupper inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Det planeras även för en kompletterande lokal, Navet, med skrivrum och samlingslokaler.

Last modified: 2022-06-07