Konsekvenser efter borttagning av tandanlag på spädbarn som traditionell Östafrikansk medicin

Jir Barzangi

Postdoktor
Övertandläkare käkkirurgi

Disputerade vid Örebro universitet år 2017.

E-post: jir.barzangi@regionvastmanland.se 
Arbetsplats: Region Västmanland

Jir Barzangis forskning

Vad handlar din forskning om?
Borttagning av tandanlag på spädbarn är ett traditionellt ingrepp som utövas i delar av Östafrika. Syftet är främst att behandla kroppsliga sjukdomar.

Ingreppet tros orsaka kroppsliga och munhälsorelaterade komplikationer men då ingreppet är relativt obeforskat har vi begränsad kunskap kring detta. I tidigare forskning har vi sett att det finns patienter i svensk tandvård som utsatts för ingreppet.

Mitt nuvarande projekt handlar om att undersöka långsiktiga konsekvenser av ingreppet på bland annat tändernas och bettets utveckling. 

Varför har du valt att forska om detta?
Liksom många tandläkare i Sverige såg jag munhälsorelaterade komplikationer hos en del barn med Östafrikansk bakgrund i min kliniska vardag utan att kunna förstå uppkomsten och hur den hängde ihop med ett större sammanhang. Jag introducerades i ingreppet av en slump och fascinerades över det som fenomen. Samtidigt såg vi att det rådde stor brist på kunskap om viktiga aspekter av det, med vidhängande risk att utsatta barn inte upptäcktes, utreddes ordentligt eller fick sina vårdbehov tillgodosedda. Detta väckte mitt intresse för att forska om ingreppet och en del resultat har publicerats i min avhandling. Fler kunskapsluckor kvarstår att fylla för att få större förståelse av ingreppet.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Ingreppet är relativt okänt bland personal i svensk vård, vilket delvis beror på befintliga kunskapsluckor. Ökad kunskap om ingreppet och dess konsekvenser kan leda till bättre förståelse av ingreppet och vad det kan orsaka över tid.

Kunskapen kan öka klinikers uppmärksamhet kring ingreppet och underlätta för tidig upptäckt av utsatta patienter i vården. Vidare kan djupare kunskap användas i förebyggande arbete mot att fler barn utsätts för ingreppet.

Last modified: 2022-03-25