Novel cardiovascular risk markers in patients with chronic kidney disease with hemodialysis treatment

Magnus Westerlund, ST-läkare, Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka sambandet mellan nya kardiovaskulära biomarkörer och utfall såsom död, kardiovaskulär död och kardiovaskulära händelser hos patienter i hemodialys. Dessutom är syftet att öka förståelsen för vilken effekt en hemodialysbehandling i sig faktiskt har på hjärtskademarkörer, järnmetabolism och andra biomarkörer genom att utvärdera effekten av en enda dialyssession.

Doktorandregistrerad 2021

Handledare

Bihandledare

Last modified: 2021-11-04