Brief behavorial activation therapy and physical activity for the treatment of late life depression

Johnny Pellas, leg psykolog, Vuxenpsykiatriska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås. Kontakta honom via e-post .

Mitt doktorandprojekt är placerat i det övergripande projektet Psychiatric Syndromes in Late Life - Assessment and Treatment, PLLAT.

Depression drabbar mellan 5-15 % av den äldre befolkningen och betraktas som en folksjukdom. Depression hos äldre ökar risken för kognitiva sjukdomar, kroppsliga sjukdomar och förtida död samt ger funktionsnedsättningar och sänkt livskvalitet. Det är således av största vikt att depression diagnostiseras och behandlas på ett effektivt sätt. Depression hos äldre kan dock vara svårt att skilja från begynnande kognitiva sjukdomar, och ofta förekommer depression samtidigt med kognitiva sjukdomar.

Ett sätt att identifiera depression är att använda skattningsskalor. I vårt projekt undersöker vi om digitala versioner av skattningsskalorna GDS-15 och PHQ-9 kan användas för att identifiera depression hos äldre. Vi är också intresserade av hur olika typer av kognitiva tester i kombination med psykiatriska skattningsskalor kan skilja mellan friska äldre individer, individer med depression samt individer med kognitiva sjukdomar. För detta ändamål undersöker vi det kliniska värdet av två screeningtester som vi nyligen översatt till svenska; INECO Frontal Screening (IFS) och Frontal Assessment Battery (FAB).

Depression kan behandlas på flera sätt, och de metoder med starkast vetenskapligt stöd är antidepressiva mediciner, psykoterapi och fysisk aktivitet. I vårt projekt planerar vi att undersöka effekten av att kombinera psykoterapi med fysisk aktivitet för att behandla depression hos äldre.

Doktorandregistrerad: 2018 Uppsala universitet/CKF Västerås
Handledare: Mattias Damberg, docent, CKF
Bihandledare: Marie Kivi, Fil. Dr., Göteborgs universitet; Per Kristiansson, docent, Uppsala universitet