Gene-environment interaction and autonomic arousal in gambling behaviour


Cathrine Hultman

Filosofie magisterexamen i Folkhälsovetenskap
Centrum för klinisk forskning Västerås
Doktorandregistrerad: Uppsala universitet 2019

Handledare:
Cecilia Åslund, professor, CKF

Bihandledare
Sofia Vadlin, med dr, CKF
Kent Nilsson, professor, CKF

Cathrine Hultmans forskning

Vad handlar din forskning om?
Min forskning undersöker bakomliggande mekanismer som kan ligga till grund för individuella skillnader i beteendemönster samt autonoma responser på spel om pengar.

Fokus för forskningen är att undersöka emotionella reaktioner från det autonoma nervsystemet på olika typer av spelstimuli samt individuella beteendemönster och risktagande i spel. Vi är även intresserade av att undersöka dessa variationer i responser i relation till ett antal gen-varianter kopplade till serotonerga och dopaminerga neurotransmittoriska system.

Forskningen utgår från en experimentell fördjupningsstudie som inkluderar en sub-grupp av unga vuxna från kohortundersökningen Survey of Adolescent Life in Västmanland (SALVe kohort). Deltagarna bjöds in till Centrum för klinisk forskning där de fick genomföra ett flertal speltester. Samtidigt gjordes fysiologiska mätningar av hjärtfrekvens och hudkonduktans som reflekterar emotionella responser från det autonoma nervsystemet. Genetisk information samlades in via salivprov.

Varför har du valt att forska om detta?
Som folkhälsovetare har jag alltid intresserat mig särskilt för faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Trots att spelberoende länge utgjort ett folkhälsoproblem som drabbar både individen, omgivningen och samhället, är det ett relativt ungt forskningsfält jämfört med forskning som berör andra ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Därmed behövs mer kunskap kring vilka mekanismer som är involverade under pengaspel och dess beroendepotential hos olika individer.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Spel om pengar är för de allra flesta en harmlös fritidsaktivitet, men kan för vissa individer leda till ett tvångsmässigt och skadligt spelbeteende som är jämförbart med andra substansberoenden. Det finns stora individuella skillnader i hur spelproblem utvecklas och desto viktigare att utveckla kunskap om vilka faktorer som påverkar hur olika individer reagerar på spel. Beteendepsykologiska och neurobiologiska underlag är av vikt för att kunna utveckla individanpassade åtgärder och behandling av spelproblem.

Last modified: 2022-01-31