Internetbaserad behandling vid vestibulodyni

Andrea Hess Engström

leg fysioterapeut, kirurgklinikens rehabenhet, Västmanlands sjukhus Västerås

Doktorandregistrerad: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 2018

Huvudhandledare:
Alkistis Skalkidou, professor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Bihandledare:
Merit Kullinger, med dr, kvinnokliniken, Västerås
Margareta Widarsson, med dr, Mälardalens universitet
Ulf Högberg, seniorprofessor, Medicinska fakulteten, Uppsala

Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om utvärdering av en internetbaserad behandling för provocerad vulvodyni. Syftet med mitt projekt är att utvärdera effekten av en internetbaserad behandling för kvinnor med provocerad vulvodyni under väntetiden till behandling på kliniken.

Deltagarna i studien har slumpmässigt tilldelats antingen en 6-veckors internetbehandling baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) eller väntelista till sedvanlig behandling. Internetbehandlingen har erbjudits via en webbplattform och består av informations- och övningsmoduler. Vissa deltagare har dessutom tillfrågats om deltagande i en intervjustudie i syfte att undersöka upplevelse av internetbehandlingen. Analyser pågår för att även titta på kostnadseffektivitet av internetbehandling i relation till sedvanlig vård.

Varför har du valt att forska om detta?
I mitt kliniska arbete som fysioterapeut möter jag personer med olika bäckenbottendysfunktioner, inklusive provocerad vulvodyni. Jag har sedan länge varit intresserade av bäckenbotten- och smärtrehabilitering, i synnerhet behandling för provocerad vulvodyni. Forskning inom ämnet har ökat de senaste åren men det finns en del att ta reda på för att kunna optimera vård för dessa patienter.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter? 
Tillståndet orsakar stort lidande för patienter, behandlingen är ofta lång. Forskning gällande internetbehandlingar har studerats för olika tillstånd men det saknas kunskap om effekter av denna form för personer med provocerad vulvodyni. Eftersom vården eventuellt kan skilja sig beroende på tillgängliga lokala resurser kan en internetbaserad behandling vara ett alternativ som komplement till sedvanlig behandling och därmed öka tillgänglighet och optimera vården för denna målgrupp.

Last modified: 2022-01-31