SNOB - Sala Nybesök och Bedömning

Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vilket utfall har behandling på sjukskrivning – påverkas utfallet av biologi och kön?

Under 2009 planerades ett forskningsprojekt inom ramen för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Sala. Syftet med studien är att kartlägga förekomst av depression, ångesttillstånd, ADHD, alkohol och drogmissbruk, samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och behandlingsresultat hos patienter som kommer till en vuxenpsykiatrisk mottagning. Könsskillnader kommer att belysas. Patientrekryteringen är nu avslutad och ett nytt doktorandprojekt påbörjas under 2016.