Forskarförordnanden vid CIFU Forskning/CKF

Vid Region Västmanland finns medel avsatta för doktorand-, biträdande forskar- och forskarförordnande. Sökanden ska ha en grundanställning inom region Västmanland eller en verksamhet som har avtal med region Västmanland. Förordnandena är öppna för personal med olika yrkesbakgrund, exempelvis dietister, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor och tandläkare.

Konstruktionen är ett 2-års förordnande på deltid upp till 50 % vid CKF, som finansieras till 25 % av CKF och 25 % av den sökandes forskargrupp eller motsvarande. Även deltider på lägre procent kan förekomma, men finansieringen delas på samma sätt. Möjlighet till förlängning finns om man uppvisar adekvat progress i sin forskning.

Forskarförordnandena utlyses kontinuerligt alltefter de frigörs och söks i konkurrens. Ansökningarna bedöms av en bedömningsgrupp sammansatt av centrumrådsrepresentanter från Uppsala universitet och Region Västmanland.

Doktorandförordnanden

Beviljas sökanden som kommit nära eller passerat halvtidskontroll/licentiatexamen. Förordnandet kan förlängas ytterligare två gånger beroende på hur väl arbetet fortskrider, men totalt sex år sammanlagt. Förutom att arbeta med eget doktorandprojekt under handledning och skriva vetenskapliga rapporter, förväntas doktoranden delta i doktorandseminarier och kurser. I förordnandet ingår ordinarie institutionstjänstgöring, t.ex. att handleda deltagare i CKF:s kurser, eventuellt viss undervisning och andra meriterande institutionsengagemang. Förordnandet upphör senast en månad efter genomförd disputation.

Biträdande forskarförordnanden

Kan sökas av regionanställda som disputerat inom den senaste femårsperioden. Det är en utpräglad meriteringstjänst för att erhålla docentur och kliniskt lektorat. Det innebär att man skall ha en plan för sin vetenskapliga och pedagogiska meritering. Denna plan, tillsammans med hur väl man bidrar till CKF:s utveckling ligger till grund för årliga uppföljningar. Detta innebär att man aktivt skall delta i undervisning, handleda, bedriva egen forskning, medverka till att utveckla CKF:s olika verksamheter, delta i olika bedömningsgrupper samt visa ett starkt medarbetarskap eller department citizenship i enlighet med Uppsala universitets handlingsplan för kvalitetsarbete. Den biträdande forskaren förväntas meritera sig till docentur inom 6–8 år.

Forskarförordnanden

Utpräglade meriteringstjänster för att erhålla professur. Det innebär att man skall ha en plan för sin vetenskapliga och pedagogiska meritering. Denna plan, tillsammans med hur väl man bidrar till CKF:s utveckling, ligger till grund för årliga uppföljningar. Detta innebär att man aktivt skall delta i undervisning, handleda, bedriva egen forskning, medverka till att utveckla CKF:s olika verksamheter, delta i olika bedömningsgrupper samt visa ett starkt medarbetarskap eller department citizenship i enlighet med Uppsala universitets handlingsplan för kvalitetsarbete. En förutsättning för förordnandet är att forskare vid CKF måste inneha en docentur. Forskare förväntas meritera sig till professur inom 6–8 år.