Öppen dörr

Är du anställd av Region Västmanland eller en samarbetspartner till Region Västmanland? Har du en idé till ett forskningsprojekt?

Kontakta oss för en Vetenskaplig konsultation forskning@regionvastmanland.se

Projektdatabas

Ansök om etikprövning.

Kliniska interventionsstudier ska registreras på clinicaltrials eller motsvarande, t.ex. ISRCTN, innan studien startar.

Alla forskningsprojekt som pågår i Region Västmanland ska registreras i regionens projektdatabas.

Gör en registeranmälan till regionens dataskyddsombud dataskyddsombudet@regionvastmanland.se

Anknyt projekt

Anknyt ditt projekt till CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning för att få tillgång till våra resurser.

Sök anslag

Sök anslag för ditt projekt. Region Västmanland använder det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

Börja forska

I Region Västmanland finns goda förutsättningar att bedriva forskning med hög kvalitet. Du som är anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen, kan på olika sätt få stöttning i din forskning av CIFU Forskning/CKF.

Om du har en forskningsfråga som du vill gå vidare med, hör av dig till oss för en Vetenskaplig konsultation. Vi matchar dig med en lämplig forskare som kan ge dig råd och tips.

Skriv en forskningsplan. Du som ännu inte är disputerad eller registrerad doktorand kan, från och med hösten 2020, söka startbidrag för den tid du skriver forskningsplan. Du kan även söka startbidrag för kostnaden för etikprövning och för studieregistering. Kliniska interventionsstudier ska registreras på clinicaltrials eller motsvarande, t.ex. ISRCTN, innan studien startar. Ledande tidskrifter kräver idag att kliniska studier skall vara registrerade som villkor för publicering. 

Alla forskningsstudier som pågår i regionen ska också registreras i Region Västmanlands projektdatabas.

Vill du göra en projektanknytning till CKF i Västerås, och därmed få tillgång till enhetens resurser, gör du det i det webbaserade ansökningssystemet Researchweb. Om ditt projekt inte når upp till kraven för projektanknytning kan du tilldelas stöd genom projektutveckling.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska ett personregister som upprättas för forskning förtecknas. Forskning som bedrivs inom Region Västmanland och som omfattar personuppgifter ska anmälas till regionens dataskyddsombud dataskyddsombudet@regionvastmanland.se. En registeranmälan ska göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, dvs. om det finns en kodnyckel någonstans. Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand. En instruktion för hur forskningsdata ska lagras håller på att arbetas fram. Den kommer inom kort att finnas tillgänglig i regionens ledningssystem, via en länk här.

I Researchweb kan du också söka forskningsanslag för ditt projekt. Du kan ansöka om finansiering från Region Västmanland varje år mellan den 15 augusti - 15 september. Bedömningsgruppen, bestående av erfarna forskare från Centrum för klinisk forskning i Västerås, fattar beslut i slutet av oktober.

Region Västmanlands dataskyddsombud:
dataskyddsombudet@regionvastmanland.se