Vad gör Regionhälsan?

Regionhälsan är Region Västmananlands företagshälsa. Du når dem på telefonnummer 021-17 32 24.

Härunder presenteras Regionhälsans olika yrksekategorier och tjänsterna de erbjuder till oss medarbetare. Varje månad får du info om ytterligare en personalkategori.

ARBETSMILJÖINGENJÖREN

Till arbetsmiljöingenjören kan man vända sig med frågor kring den fysiska arbetsmiljön dvs ljud/buller, belysning, kemiska hälsorisker och inomhusklimat (temperatur/ventilation). Karin Schütte besöker arbetsplatser för att kartlägga problem inom dessa områden, ger råd och genomför vid behov mätningar.

PSYKOLOGERNA

Ann-Sofie, Christoffer, Sara och Susanna heter Regionhälsans psykologer. Deras insatser kring arbetsmiljön ges till både medarbetare, chefer och arbetsgrupper. Det kan handla om råd och stöd vid rehabilitering, stöd vid krisreaktioner, konsultation och rådgivning vid konflikter eller vid olika former av kränkande särbehandling. De håller även föreläsningar och workshops med olika teman som t.ex. stress och återhämtning eller krishantering. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör eller var i organisationen du är anställd, när arbetet orsakar ohälsa som stress, oro eller samarbetsproblem är psykologerna rätt personer att kontakta.

FÖRETAGSSKÖTERSKORNA

Therese, Susanna och Joanna heter Regionhälsans företagssköterskor. Tillsammans med psykologer, ergonomer, läkare och hälsoutvecklare jobbar de i team för att möta medarbetarens behov.

I deras arbetsuppgifter ingår bland annat: kartläggningssamtal vid hög sjukfrånvaro och stöd vid återgång i arbete efter sjukskrivning. Som förebyggande arbetet ger sköterskorna stöd och kunskap kring levnadsvanor, stress, sömn, alkohol och andra droger. De stöttar även individer till att minska sin alkoholkonsumtion.

Sköterskona utför lagstadgade medicinska kontroller för att upptäcka risker och ohälsa kopplat till arbetsplatsen, tex. buller, vibrationer och kemiska arbetsmiljörisker. I dessa kontroller ingår bland annat hörseltest och lungfunktionstest.

Företagssjuksköterskorna nås via dagliga telefonrådgivningstider. 

ERGONOMERNA/FYSIOTERAPEUTERNA

Helen och Catrin heter Ergonomerna/Fysioterapeuterna på Regionhälsan. De kan hjälp dig med tips och råd kring arbetsställningar och arbetsrörelser för att förebygga belastningsskador i arbetet. Ergonomerna/Fysioterapeuterna kommer ut till din arbetsplats och tillsammans med dig arbetar de fram funktionella lösningar. I deras arbetsuppgifter ingår rådgivning om planering och utformning av arbetsplatser och lokaler, vid ombyggnationer samt vid inköp av arbetsredskap och möbler. Vid behov ordnar de med utprovning av stolar och andra ergonomiska hjälpmedel. För dig som arbetar hemifrån kan de ge individuell genomgång via Teams.  

De stöttar och ger råd vid arbetsåtergång efter sjukskrivning och vid arbetsanpassning. Utöver arbetsplatsbesök bistår vi med individuell bedömning och rådgivning samt tips på förebyggande träning. 

Välkomna att kontakta Ergonomerna/Fysioterapeuterna på Regionhälsan.

HÄLSOUTVECKLARNA

Jenny Möller, Annika Johansson och Elinor Boson heter hälsoutvecklarna på Regionhälsan. De har uppdraget att utveckla, utbilda och stötta nätverket av hälsoinspiratörer och hälsoteam. Hälsoutvecklarna har även ansvar för Hälsolyften med allt från inköp, underhåll, instruktioner och utveckling. De föreläser inom ämnet hälsa och hälsofrämjande. Exempelvis kan arbetsplatser boka en hälsoutvecklare för att inventera, stärka och utveckla friskfaktorerna i arbetsmiljön. Delvis, om tid finns, kan erbjuds även hälsosamtal och hälsoprofilbedömningar. Inför ett uppdrag bokar utvecklarna en uppdragsdialog tillsammans med chef och eventuellt hälsoteam så det blir rätt insats.

Senast uppdaterad: 2021-11-16