Forskningsdirektören har ordet

24 januari 2022


Vi har ett nytt och större uppdrag inom hela CIFU som handlar om att stötta forskning och innovation i hela Region Västmanland. Det är ett engagerande arbete som grundar sig i att alla förvaltningar och verksamheter i Region Västmanland har i uppgift att utveckla forskning och innovation. Till vår hjälp finns Regionens Forsknings- och innovationsstrategi och Regionplanen.

Pandemin har under de senaste åren utmanat oss i arbetet med att etablera CIFUs organisation. Vi lever i en föränderlig värld som kräver samverkan och samarbete över gränserna. Ett exempel på det är Innovation, vars uppdrag hanteras båda inom CIFU och av Regionala utvecklingsförvaltningen.

Tillsammans med förvaltningar och verksamheter ska vi säkerställa att medborgarna i Regionen får ta del av de goda resultaten. Vår utgångspunkt är att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet och vårt arbete ska bidra till utveckling och säker vård för medborgarna.

En viktig del i vår verksamhet är också att bevara och utveckla samverkan med Uppsala universitet inom ramen för Centrum för klinisk forskning (CKF). De senaste fyra årens forskningssatsningar har gjort att vi har kunnat öka antalet forskarförordnanden från 10 personer till 56 (varav 7 externfinansierade)! En fantastisk utveckling, både för medarbetare och medborgare.

Personer med förordnanden jobbar främst i klinisk verksamhet men även som doktorander, biträdande forskare eller forskare. Den kliniska forskningsverksamheten i regionen växer. Inför de kommande åren ser vi fram emot att tillsammans med verksamheterna göra riktade satsningar mot de områden där det finns störst behov av forsknings- och innovationsutveckling.

Det är en spännande resa att se alltfler av regionens personal kopplas till universitet genom adjungeringar. Dessa medarbetare är viktiga kuggar i de forskningsprocesser som för utvecklingsarbetet framåt.

Som forskningsdirektör i Region Västmanland och föreståndare för CKF ingår det i mitt tjänsteuppdrag att tillgodose två organisationers bästa, Region Västmanland och Uppsala universitet. Som föreståndare ansvarar jag för det vetenskapliga arbetet. Till min hjälp att gjuta plattformen för den verksamheten i CIFU har jag även personer som är anställda i andra verksamheter och förvaltningar. Bland annat har juridiska granskningar och säkra digitala lagringsytor fått allt större utrymme inom den kliniska forskningen. 

CKFs vetenskapliga arbete utförs inom ramarna för den infrastruktur som CIFU Forskning utgör. Hos CIFU Forskning kan CKFs forskare få kompetensstöd i form av exempelvis statistiker, handledare, forskningsassistenter, forskningssjuksköterskor och forskningssekreterare. Hos CIFU Forskning finns även öppna arbetsplatser med tillgång till dataprogram för statistik- och referenshantering. På det viset kliver våra anknutna forskare in genom dörrarna till CIFU Forskning och hamnar i en verksamhet där CKF och CIFU Forskning samverkar och arbetar mot samma mål. 

CIFU forskning stöder även andra processer i regionen som har behov av vetenskaplig och närbesläktad kompetens, till exempel arbetet med kunskapsstyrning.

Det primära arbetssättet i CIFU är samverkan. De olika sektionerna inom CIFU kommer att finnas kvar. Men istället för att bygga en verksamhet utformad i oflexibla fyrkantiga klossar, vilket skapar mellanrum och distans, kommer vårt interna arbete att grunda sig på samarbete. För mig är helheten viktigare och större än summan av delarna.

Senast uppdaterad: 2022-01-21