Landsförfrågan - en ny nationellt koordinerad tjänst för studieförfrågningar

2020-06-22

Coronapandemin har aktualiserat betydelsen av nära samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård för att främja medicinsk forskning, innovation och produktutveckling. Likaså lyfts behovet av att kunna genomföra kliniska studier som en integrerad del i den dagliga hälso- och sjukvården. Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och forskare stöd och tjänster för planering och genomförande av kliniska studier. Nu lanseras tjänsten Landsförfrågan, som erbjuds till life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Landsförfrågan har tagits fram i dialog med life science-industrin och hälso- och sjukvården i syfte att främja att fler kliniska studier förläggs till Sverige.

Tjänsten innebär att landsförfrågningar riktade till svensk hälso- och sjukvård koordineras genom en snabb nationell distribution till erfarna prövare och återkoppling till life-science företagen. Återkopplingen ger indikation på om studien är genomförbar i Sverige utifrån nationella behandlingsriktlinjer samt övergripande synpunkter på studiedesign.

Förfrågningarna görs via ett frågeformulär, Early Feedback Form, som utformats för att möjliggöra snabba och effektiva svar från prövare. Formuläret möjliggör också för tillfrågade prövare att anmäla intresse för att delta i studien, vilket kan underlätta för fortsatt planering.

Tjänsten har tagits fram inom samarbetet Kliniska Studier Sverige och är ett viktigt bidrag till att möta regeringens målsättningar i den nationella life science-strategin. 

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod. Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om tjänsten: www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan.

Läs mer om utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar, som tagit fram tjänsten, på: www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar.

Läs mer om Kliniska Studier Sverige på www.kliniskastudier.se.

Kontakta projektledare Abraham Mellkvist-Roos vid frågor abmr@vr.se.