Vad handlar din forskning om?
Min forskning berör emotionella reaktioner vid musiklyssning. I mitt arbete har jag studerat dels hur vanligt det är att man lyssnar på musik och faktiskt upplever känslor i samband med det. Dels har jag även tittat på hur individuella skillnader kan förklara hur vi reagerar. Tidigare forskning på området har varit något begränsad, men i och med tekniska framsteg har även detta fält kunnat gynnas. Bland annat har vi kunnat genomföra upprepade mätningar i människors vardag, i syfte att erhålla mått på hur ofta vi lyssnar på musik, samt hur vanligt det är att vi reagerar emotionellt på den. Genom experimentella metoder har vi kunna manipulera faktorer, såsom situationsfaktorer och musikaliska faktorer, i syfte att se vilka kausala samband som råder.

Min forskning har visat att musiklyssning är en mycket vanlig aktivitet i vardagen, men vi reagerar inte alltid känslomässigt när vi hör musik. Viktiga förklarande faktorer är t ex vilken situation vi befinner oss i och vem som har valt att spela musiken. Att uppleva musik tillsammans med en partner eller nära vän ger upphov till starkare känslor än när man lyssnar på egen hand.

Vi har även kunnat se att personlighet har en förklaringsgrad till hur vi reagerar på musik. Till exempel reagerar personer som är öppna för nya erfarenheter med fler och starkare positiva känslor till musik man inte hört förut, än personer som inte tycker om nya erfarenheter.

Varför har du valt att forska om detta?
Musik är något som konsumeras i stor skala av väldigt många personer i vårt samhälle. Trots detta finns tämligen lite forskning på hur vi påverkas av musiken. Jag har själv alltid upplevt musiken som en självklar del av mitt liv och min vardag. Oavsett om det handlar om att uppleva känslor, erhålla tröst eller bara få lite sällskap så har jag alltid känt en stark dragning till musik. Att studera musik utifrån psykologiska teorier och perspektiv har varit väldigt givande, ända sedan jag började mina studier. Min forskning kombinerar mina två favoritämnen; psykologi och musik.

Hur är din forskning till nytta för samhället och dess invånare?
Även om musik i sig inte har förmågan att bota sjukdomar ska dess inverkan på oss människor inte underskattas. I min forskning har jag visat att musik är en mycket vanlig källa till känslor för många. På detta sätt kan man alltså utgå ifrån att musik kan användas för att påverka vårt känsloläge, exempelvis för avslappning och stressreduktion. Att förstå hur vi påverkas av musik är att förstå hur många av våra känslor faktiskt blir till. Få faktorer i vår vardag kan sägas ha samma potential som just musik.

Senast uppdaterad: 2022-03-25