Psykologisk behandling i psykiatrisk heldygnsvård

Mårten Tyrberg

Postdoktor
Leg psykolog

Disputerade vid Stockholms universitet 2019

E-post: marten.tyrberg@regionvastmanland.se
Arbetsplats: Vuxenpsykiatrin, Västmanlands sjukhus Västerås

Mårten Tyrbergs forskning

Vad handlar din forskning om?
Den psykiatriska heldygnsvården präglas av en paradox. Å ena sidan är patienterna som är inlagda mycket svårt sjuka, ofta med psykotiska symtom, allvarliga självmordstankar, djupa depressioner och handikappande ångest. Å andra sidan får de sällan tillgång till psykologiska behandlingsinsatser. Vården på avdelningarna består ofta av medicinering, observation och stabilisering av grundläggande rutiner. Samtidigt finns det gott om kunskap om psykologiska behandlingsprotokoll som är verksamma vid psykiatriska tillstånd. Min forskning handlar om att utveckla och implementera flexibla metoder för psykologisk behandling i psykiatrisk heldygnsvård. Utmaningen är att utforma psykologiska behandlingsmetoder som är anpassningsbara dels till den komplexa problematik som patienterna kämpar med, ofta en kombination av flera olika diagnoser hos en och samma patient, och dels den oförutsägbarhet som präglar heldygnsvården som miljö.

Varför har du valt att forska om detta?
Sedan jag började arbeta som psykolog 2008 har jag intresserat mig för hur vi kan hitta metoder som kan vara till nytta även för de allra svårast sjuka psykiatriska patienterna, och i synnerhet metoder som kan leda till snabb och meningsfull förändring även i de mest akuta miljöerna. Psykossjukdom eller allvarlig självmordsbenägenhet, exempelvis, innebär ett lidande som är svårt att föreställa sig. Jag tycker att det är tilltalande att försöka göra så mycket som möjligt för dessa patienter, när de mår som allra sämst.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
I bästa fall bidrar forskningen till att patienter som lider av svårt handikappande upplevelser får ett friare liv. I förlängningen är förhoppningen också att synen på psykiatrisk heldygnsvård kan förändras, och öka kunskapen hos både sjukvårdspersonal och allmänhet om att det är möjligt att bedriva psykologisk behandling även i de mest akuta skeden av psykiatrisk sjukdom.

Senast uppdaterad: 2022-03-25