HUVUDSAKLIG FORSKNINGSINRIKTNING

Bröstcancer

Sentinel node, ny teknik för operation av armhålan vid bröstcancer. Nationellt projekt där vi övervakat införandet av den nya tekniken och utvärderat resultaten. Projektet har lett till en ändring av de nationella riktlinjerna för bröstcanceroperation. Det är numer rutin att endast avlägsna sentinel node och lämna övriga körtlar när sentinel node är frisk. Vi har gjort en långtidsuppföljning av patienter opererade på detta sätt utan att se någon ökad risk för återfall, men i gengäld betydligt mindre armbesvär efter operation.

I förlängningen av detta pågår nu ett projekt (SENOMIC) där även patienter med mikroskopiskt engagemang av sentinel node slipper fullständig utrymning, och en internationell studie (SENOMAC) där patienter med upp till två metastaser randomiseras till utrymning av armhålan eller ej.

Vi håller också på och utvärderar en helt ny teknik för identifikation av sentinel node som baseras på magnetiska järnpartiklar som injiceras invid tumören i stället för det radioaktiva ämne som vi tidigare använt. Det underlättar på flera sätt logistiken kring operation och kräver inte de särskilda åtgärder som omgärdar hantering av radioaktivt material.

Projekten har genererat 3 akademiska avhandlingar och ett stort antal publikationer. Ytterligare en doktorand arbetar inom projektet.

Vi har också genomfört en randomiserad studie av betydelsen av rehabilitering efter bröstcanceroperation. Nära 400 patienter inkluderades och uppföljning med avseende på livskvalitet, sjukskrivning och sjukvårdskonsumtion gjordes. Någon betydande positiv effekt av rehabiliteringen kunde inte påvisas, vilket har beskrivits i en doktorsavhandling.

Ytterligare ett doktorandprojekt har avslutats som handlade om manlig bröstcancer.

Kost och nutritionsprojekt

Sedan snart 30 år följer vi en stor grupp kvinnor och män som besvarat flera kostenkäter för att söka eventuella samband mellan kostfaktorer och framtida sjukdom. Framför allt har vi studerat samband mellan kost och cancer, men även hjärt-kärlsjukdom.

Genom sammanslagning av en datafil med kostuppgifter med ett register över individer i Västmanlands län som genomgått en hälsokontroll och blodprovstagning har vi fått möjlighet att ännu mer i detalj studera möjliga uppkomstmekanismer och markörer som kan avslöja framtida sjukdom. Insamling av biologiskt material från dessa individer pågår. 

Parallellt med dessa studier har vi genomfört en kartläggning av undernäring hos äldre som läggs in på sjukhus. En doktorand har visat i sitt avhandlingsprojekt att undernutrition är en stark faktor som bidrar till för tidig död. Uppföljning pågår av en randomiserad studie där vi testat olika metoder för att behandla patienter med tecken på undernäring eller risk för att utveckla undernäring.

Länkar
Senast uppdaterad: 2022-03-25