Kvinnor dömda för mordbrand: faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall

Victoria Andrén

Leg psykolog, Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning, Region Västmanland
Doktorandregistrerad: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2019

Handledare: 
Torun Lindholm Öjmyr, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Bihandledare: 
Mattias Damberg, docent, CKF
Jenny Yourstone, fil dr i psykologi, Södertörns högskola, Stockholms universitet

Victoria Andréns forskning

Vad handlar din forskning om?
Mitt doktorandprojekt undersöker faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall för kvinnor som begår mordbrand, i jämförelse med män som begår mordbrand, och avser utifrån kunskapen formulera kvinnornas kliniska behov.

Varför har du valt att forska om detta?
Min övergripande inriktning och forskningsintresse rör våld utifrån könsaspekter – mitt doktorandprojekt innefattar dessa viktiga samt intressanta delar.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Under senare år har det publicerats rapporter, exempelvis Vetenskapsrådets kartläggning av rättspsykiatrisk forskning och SBU:s kartläggning gällande behandling och bedömning inom rättspsykiatrin, som visar att det råder stora kunskapsluckor inom svensk rättspsykiatri. Mer forskningsfokus efterfrågas även specifikt avseende kvinnliga patienter. En vanlig brottstyp bland kvinnliga gärningspersoner är mordbrand. Befintlig forskning om kvinnor som begår mordbrand är relativ begränsad både internationellt och i Sverige. Utifrån förekomst samt kunskapsluckor är det angeläget med mer kunskap om individer som begår mordbrand, särskilt om dessa kvinnor – detta för att på sikt möjliggöra förebyggande arbete, behandlingsinsatser och riskbedömning.

Hur är din forskning till nytta för samhället och dess invånare?
Anlagda bränder är ett omfattande samt allvarligt samhällsproblem. Området är tvärvetenskapligt och olika discipliners teoretiska samt praktiska kunskaper är nödvändiga i arbetet för att förebygga anlagda bränder. Ett centralt och viktigt perspektiv är det psykologiska, med fokus på individen som anlägger brand. Utan individ som anlägger brand, ingen anlagd brand! Jag strävar efter att bidra med detta perspektiv och denna kunskap även på en samhällsnivå, genom exempelvis samverkan med andra aktörer samt discipliner. Tillsammans arbetar vi för att förhindra anlagda bränder!

Vad undervisar du om?
Jag ansvarar för momentet ”Samtal om våld” på psykologprogrammet vid Uppsala universitet, vilket innefattar föreläsning samt färdighetsträning.

Exempel på tidigare undervisning inom högre utbildning:

  • Linköpings universitet: på uppdrag av Barnafrid (nationellt kunskapscentrum för våld mot barn) inom högskolepedagogisk kurs föreläst, samt ansvarat för gruppreflektion, om att känna sig trygg i frågor om våld mot barn utifrån lärar- och studentperspektiv.
  • Örebro universitet: enligt Objective Structured Clinical Examination (OSCE) examinerat psykologstudenters kliniska färdigheter vid patientsamtal om våld i nära relation.
  • Uppsala universitet: på uppdrag av Nationellt Centrum för Kvinnofrid utbildat studenter och yrkesverksamma om våld i nära relation, våld mot äldre, våld - särskild sårbarhet, hedersrelaterat våld och förtryck och om att fråga patienter om våldsutsatthet som del i anamnestagning.

Jag har undervisat på grundnivå, avancerad nivå och specialistnivå (psykologer).

Senast uppdaterad: 2022-03-30