Invasive treatment of coronary artery disease; technical treatment options


Saman Saidi

Leg läkare, Medicinkliniken, Hjärt- och akutmedicinska sektionen, Västmanlands sjukhus Västerås
Doktorandregisterad: Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2020

Handledare: 
Stefan James, professor, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Bihandledare: 
Per Grimfjärd, med dr, överläkare. Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus 
Camilla Andersson, med dr, överläkare. Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus

Saman Saidis forskning

Vad handlar din forskning om?
Ruptur av aterosklerotiskt plack är den huvudsakliga patofysiologin vid AKS som beroende på grad och duration av följande trombospålagring och kärlförträngning leder till ST-höjningsinfarkt (STEMI), Icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) eller instabil angina pectoris.

Revaskularisering av kranskärl görs antingen med perkutan koronarintervention (PCI), dvs ballongvidgning och implantation av drug eluting stent (DES), eller coronary artery bypass grafting (CABG).

Den nya generationens DES med bland annat bättre framkomlighet uppvisar lägre risk för restenos och stent trombos (ST) jämfört med tidigare generationer av stent.1 Dock medför denna “armering”, sk permanent caging, av kranskärlet som förlorar sin motorik.2 Första generationens resorberbara scaffolds (stentliknande strukturer) hade fördelen att undvika permanent caging samt potentiella fördelar i och med minskad restenos på sikt efter komplett resorption3, men dessa har såhär långt varit en besvikelse jämfört med dagens DES på grund av ökad risk för stenttrombos.4

Kalcifiering i kranskärlen och dess utbredning påverkar också utfallsmåtten då beredning av stenosen såväl som behandling är förenat med högre komplikationsrisk och ökad risk för restenos och ST.5 Traditionellt har kalcifierade kranskärlslesioner beretts med allt från högtrycks-/scoring-/cutting-ballonger till olika mekaniska ateroablationstekniker som alla medför en ökad risk för kärlkomplikationer. En ny metod är intravaskulär litotrypsi (IVL) där man via en ballongkateter applicerar ultraljudsenergi i hela cirkumferensen från insidan av kärlet för att skapa frakturer i kalkstrukturerna i kärlväggen.

Varför har du valt att forska om detta?
Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen6 och innefattar kroniska koronara syndrom (KKS) såväl som akuta koronara syndrom (AKS); något som jag arbetar med dagligen.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
I olika arbeten ämnar vi att beskriva bakgrundsdata, kranskärlsdata liksom procedurrelaterade data avseende fall som behandlas med IVL i Sverige, beskriva resultatet av PCI i vengrafter med den nya generationens DES redovisas, följa upp med långtidsdata på bioadapterbara stent samt att utforma och utvärdera en artificiell intelligens (AI) som utifrån journaldata kan validera en diagnoskod.

Utöver det övergripande målet att vid forskningsutbildningens slut ha utvecklat en god förmåga till kritisk granskning och värdering av olika typer av data har vi goda förhoppningar om att tillföra ny kunskap för IVL, vengraft-PCI och bioadapterbara stentar, i relevanta kohorter. Potentiellt kan vi också visa att AI-modeller som ”granskar” journaldata kan nyttjas allena eller som komplement vid adjudicering av diagnoser vilket skulle vara kvalitetshöjande och samtidigt tids- och resurssparande för framtida studier.

Referenser:

  1. Kufner S, Joner M, Thannheimer A, et al. Ten-Year Clinical Outcomes From a Trial of Three Limus-Eluting Stents With Different Polymer Coatings in Patients With Coronary Artery Disease: Results From the ISAR-TEST 4 Randomized Trial. Circulation. 2019;139(3):325-333. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038065
  2. Wentzel JJ, Whelan D, Van Der Giessen WJ, et al. Coronary stent implantation changes 3-D vessel geometry and 3-D shear stress distribution. J Biomech. 2000;33(10):1287-1295. doi:10.1016/S0021-9290(00)00066-X
  3. Kereiakes DJ, Onuma Y, Serruys PW, Stone GW. Bioresorbable Vascular Scaffolds for Coronary Revascularization. Circulation. 2016;134(2):168-182. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021539
  4. Kereiakes DJ, Ellis SG, Metzger C, et al. 3-Year Clinical Outcomes With Everolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffolds The ABSORB III Trial.; 2017
  5. Madhavan M V., Tarigopula M, Mintz GS, Maehara A, Stone GW, Généreux P. Coronary artery calcification: Pathogenesis and prognostic implications. J Am Coll Cardiol. 2014;63(17):1703-1714. doi:10.1016/j.jacc.2014.01.017
  6. Roth GA, Johnson C, Abajobir A, et al. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. J Am Coll Cardiol. 2017;70(1):1-25. doi:10.1016/j.jacc.2017.04.052
Senast uppdaterad: 2022-01-31