Utveckling och implementering av digital applikation för tidig identifiering av hälsorelaterade problem hos ungdomar som besöker ungdomsmottagning

Petra Vikman Lostelius, leg fysioterapeut, specialist i Mental Hälsa, arbetar kliniskt vid Smärtrehab Västmanland och är doktorand vid Centrum för Klinisk Forskning, Region Västmanland, Uppsala universitet och Mälardalens Högskola
Kontakta henne via e-post.

Läs mer om projektet i Region Västmanlands Projektdatabas.

Bakgrund
Många unga i Sverige söker ungdomsmottagningen (UM) för att diskutera hur de mår. UM i Sverige har i uppdrag att främja psykisk, fysisk och sexuell hälsa samt stärka ungdomar i sin identitets- och personlighetsutveckling. Det finns idag inget enhetligt sätt att kartlägga ungdomars hälsa eller hälsorisker vid UM i Sverige. Inom första linjens vård för vuxna finns god evidens för ökad hälsa genom identifiering av användning av tobak, alkohol, droganvändning, spelmissbruk, fysisk aktivitet, depression och ångest.  Forskning visar att det finns behov att strukturerat följa upp ungdomars hälsa, att involvera ungdomarna själva i processen, samt att kunna erbjuda adekvat stöd till ungdomar och att erbjuda jämlik vård.

Doktorandprojektet syftar till att i samarbete med ungdomar och personal på UM, utveckla och implementera ett instrument i form av en digital applikation för tidig identifiering av hälsorelaterade problem avseende psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Användning av instrumentet ska leda till att ungdomar som besöker UM upplever förbättrad psykisk, fysisk och sexuell hälsa, förmåga att hantera livet, socialt stöd och relationer, förbättrad livskvalitet samt ge hälsoekonomiska vinster jämfört med sedvanliga besök vid uppföljning efter tre och sex månader.

Delstudie I
En kvalitativ studie som syftade till att beskriva aspekter som ungdomar anser är betydelsefulla att beakta vid utveckling och användning av en digital applikation för att identifiera hälsoproblem vid besök på UM.

Intervjustudien genomfördes under 2018 med 16 ungdomar i åldrarna 15-22 år.  Ett manuskript bearbetas under våren 2020.

Delstudie II
En användarcentrerad design med kvalitativ och kvantitativ datainsamling för utveckling och utvärdering av en prototyp till en digital applikation för tidig identifiering av hälsorelaterade problem hos ungdomar som besöker UM.  Syftet är att tillsammans med sex ungdomar och två personal utveckla prototypen. Denna studie beräknas påbörjats i februari 2020.

Delstudie III
En pilotstudie med syfte att lägga grund för en fullskalig randomiserad kontrollerad studie. 150-250 ungdomar beräknas rekryteras och får besvara en prototyp till en digital applikation för tidig identifiering av hälsorelaterade problem avseende psykisk, fysisk och sexuell hälsa hos ungdomar vid besök UM. Studien avser att undersöka genomförbarheten avseende process, resurs, hantering och vetenskapliga aspekter vid implementering av den digitala applikationen. Pilotstudien planeras genomföras 2021.

Delstudie IV
En stepped wedge klusterrandomiserad studiedesign har valts med syfte att studera effekten av en intervention bestående av en digital applikation för identifiering av hälsorelaterade problem avseende psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Målet är att användning av den digitala applikationen bidrar till tidig identifiering av hälsorelaterade problem vilket leder till att ungdomarna upplever förbättrad psykisk, fysisk och sexuell hälsa, förmåga att hantera livet, socialt stöd och relationer, förbättrad livskvalitet samt ger hälsoekonomiska vinster jämfört med sedvanliga besök vid uppföljning efter tre och sex månader. Totalt kommer 4400 ungdomar att inkluderas i denna multicenterstudie, fördelat på åtta UM i fyra regioner. Randomiseringen sker på klustergruppsnivå innan studiens start. Detta arbete planeras genomföras 2022.

Huvudhandledare: Anne Söderlund, professor, Mälardalens Högskola
Bihandledare: Eva Thors Adolfsson, docent, Centrum för Klinisk Forskning, Västmanland, Uppsala Universitet; Magdalena Mattebo, medicine doktor vid Mälardalens Högskola; Åsa Revenäs, medicine doktor, Region Västmanland, Mälardalens Högskola