Psykologiska faktorers betydelse vid rehabilitering av långvarig smärta

Mikael Svanberg, leg läkare, Smärtrehab Västmanland

Rehabilitering av långvarig smärta görs idag framförallt med multimodal rehabilitering (MMR). Metoden bygger på den biopsykosociala modellen där hänsyn tas till både psykologiska, sociala och biomedicinska aspekter vid bedömning och behandling. Systematiska översiktsartiklar har visat att MMR är effektivt på gruppnivå men med stora variationer på individnivå.

Det finns anledning att tro att psykologiska riskfaktorer ligger bakom utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta. Inom psykologisk forskning beskrivs teoretiska modeller för hur psykologiska riskfaktorer bidrar till att både utveckla och vidmakthålla långvarig smärt. Genom att relatera dessa till utfallet hos patienter som genomgår MMR ges nya möjligheter att förstå varför utfallet varierar och hur MMR kan förbättras.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera hur psykologiska riskfaktorer samvarierar med utfallet (funktion, coping/smärthantering, smärtupplevelse, val av vårdalternativ inklusive läkemedel) vid Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra olika delarbeten.

  1. Kohortstudie på MMR-patienter vid två smärtkliniker. Tvärsnittsdel som kartlägger subgrupper samt prospektiv del som följer subgrupperna när det gäller utfall av MMR.

  2. Single case studie som studerar effekten av multimodal utredning av kroniska smärtpatienter vid Smärtrehab i Västerås.

  3. Kohortstudie på MMR-patienter vid två smärtkliniker där deras baslinjedata från Nationellt Register för Smärtrehabilitering (NRS) länkas till Läkemedelsregistret.

  4. Randomiserad kontrollerad studie som studerar variation i opioidförskrivning hos kroniska smärtpatienter med samtidig psykisk ohälsa efter en av två typer av psykologisk behandling.

Doktorandregistrerad: 2020
Handledare: Professor Katja Boersma; CHAMP, JPS, Örebro Universitet
Bihandledare: Professor Mats Eriksson; Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet