Large scale improvement to achieve integrated care and treatment for children, adolescents and young adults with mental ill health

Malin Helander, förbättringsledare, CIFU Forskning, Region Västmanland
Kontakta henne via e-post.

Psykisk ohälsa drabbar 10-20% av barn och ungdomar världen över med konsekvenser för dem som individer, deras anhöriga och samhället i stort. Konsekvenserna av den psykiska ohälsan varierar men innebär i många fall att det finns ett behov av stöd för de som har drabbats.

Stöd till barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa involverar många olika aktörer, inom både regiondriven och kommunal verksamhet. Stödet är dock ofta fragmenterat, ineffektivt och dåligt koordinerat. Att samordna och integrera vård, stöd och behandling som tillhandahålls av olika huvudmän till en och samma målgrupp är mycket komplext, men det är dock av yttersta vikt för att förbättra för ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.

I Västmanland har en översyn startats för att förbättra stöd, vård och behandling för barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.

Det saknas idag kunskap om hur förbättringsarbeten som involverar flera huvudmän kan genomföras för att leda till den förbättring som avses. För att kunna dra nytta av de erfarenheter som görs inom översynen med målet att samordna och förbättra vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa, genomförs ett forskningsprojekt som studerar olika aspekter av förbättringsarbetet. Idag finns ett stort behov av forskning som studerar och utvärderar processen rörande utvecklingen mot en fungerande samordning inom området psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa. Viktiga frågor är exempelvis: Hur kan olika huvudmän involveras och samarbeta kring utvecklingen av ett gemensamt område? Hur upplevs det att delta i ett sådant utvecklingsarbete? Blir det några långsiktiga effekter? Utifrån insamlad dokumentation från översynen kan relevanta aspekter av samordningen av vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa beforskas inom ramen för det planerade forskningsprojektet.

Huvudhandledare: Malin Lohela Karlsson, PhD, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Univerisitet/Region Västmanland

Bihandledare: Mio Fredriksson, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-01-18