Multivariate reference regions for evaluation of the left ventricular filling function

Jonas Selmeryd, leg läk, Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Kontakta honom via e-post.

Bakgrund
Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom med dålig prognos. Hjärtsvikt med nedsatt pumpfunktion är lätt att diagnostisera med ekokardiografi. En majoritet av sviktpatienter har dock hjärtsvikt med bevarad pumpfunktion och istället en diastolisk dysfunktion (DDF). Här är diagnostiken svår. Många ekokardiografiska mått speglar den diastoliska funktionen på olika sätt, men ingen enstaka parameter speglar dock den komplicerade patofysiologin utan en integrativ bedömning är nödvändig. Vi vet idag inte tillräckligt om hur denna integrativa bedömning ska gå till.

Målsättning
Att utvärdera befintliga rekommendationer för diagnostik av diastolisk dysfunktion och därefter undersöka huruvida det är möjligt att med hjälp av klusteranalys vidareutveckla diagnostiken.

Delarbeten

Delstudie 1: I detta delarbete utvärderades internationella riktlinjer för värdering av diastolisk dysfunktion. Genom en systematisk litteraturöversikt såg vi att riktlinjerna hade tolkats väldigt olika i vetenskapliga studier. Vi kunde också visa att det skillnader i tolkning som sågs påverkade klassifikationen i hög grad. Publicerad som “Interstudy heterogeneity of definitions of diastolic dysfunction severely affects reported prevalence” i Eur Hear J – Cardiovasc Imaging 2016;17:892–99

Delstudie 2: Flertal ekokardiografiska parametrar som anses spegla den diastoliska funktionen är interkorrelerade och dessutom åldersberoende, men detta tas sällan hänsyn till. För att underlätta tolkning tog vi fram en multivariat åldersberoende referensregion som kan avgöra om hjärtat fyller sig på ett för åldern normalt sätt eller inte. Vid utvärdering sågs att det var prognostiskt ogynnsamt att ha ett för åldern avvikande fyllnadsmönster även efter att hänsyn tagits till ett flertal andra starka riskfaktorer. Publicerad som “Derivation and Evaluation of Age-Specific Multivariate Reference Regions to Aid in Identification of Abnormal Filling Patterns: The HUNT and VaMIS Studies” I JACC Cardiovasc Imaging 2017

Delstudie 3: Vi kommer studera ett stort antal konsekutiva patienter som passerar en ekokardiografisk mottagning och befinns ha ett avvikande fyllnadsmönster enligt metodologin från delarbete 2. Vi kommer att fokusera på att se om det går att identifiera grupper med avgränsbara mönster bland de med avvikande fyllnad. Vi kommer att beskriva dessa grupper i detalj och relatera klassificeringen till aktuella riktlinjer.

Delstudie 4: I det fjärde delarbetet avser vi utveckla en multivariat referensregion för värdering av vänster förmaks funktion som besvarar frågan om förmakets funktion är normal eller avvikande. I syfte att utvärdera metodologin kommer vi titta på hur patienter som har en avvikande förmaksfunktion ter sig i övrigt vad gäller sjuklighet och prognos.

Doktorandregistrerad 2014: Uppsala universitet/CKF Västerås

Handledare: Pär Hedberg, professor, Fysiologkliniken/Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås

Bihandledare: Jerzy Leppert, professor, Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås