Prognostic value of screening mulitiple cardiovscular protein markers in patients with recent acute myocardial infarction or peripheral arterial disease

Emma Skau, leg läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Trots stora framsteg i förebyggande behandling, farmakoterapi och interventionella tekniker är kardiovaskulär sjukdom fortfarande den dominerande orsaken till död och sjuklighet i den västliga världen. Då kända kliniska och biokemiska riskfaktorer/prediktorer har begränsat prognostisk värde har på senare år proteinmarkörer (biomarkörer) fått stor uppmärksamhet som möjliga prognostiska prediktorer. Ett flertal studier har visat lovande resultat för några av dessa biomarkörer vad gäller förmågan att förutsäga framtida risk, vilket förhoppningsvis kan leda till mer individanpassade val av behandling och uppföljning.

En ny teknik för analys av biomarkörer har utvecklats vid Uppsala universitet med möjlighet att analysera ett stort antal biomarkörer från ett och samma blodprov. Denna teknik, s k Proximity Extension Assay (PEA) bygger på DNA teknologi och proteinspecifika antikroppar. SciLifelabs Clinical Biomarkers Facility är en plattform som möjliggör storskaliga proteinmätningar i kliniska material. En panel som i en mikroliter plasma analyserar 92 olika biomarkörer associerade till inflammation och hjärtkärlsjukdom har utvecklats.

Trots att biomarkörer i tidigare studier har visats lovande resultat som prognostiska prediktorer vid både akut hjärtinfarkt och ateroskleros är det få biomarkörer som fått klinisk tillämpning.  Syftet med detta forskningsprojekt är att med den nya tekniken identifiera de biomarkörer med högst prognostiskt värde dels hos patienter med nyligen genomgången akut hjärtinfarkt och dels hos patienter med manifest perifer artärsjukdom. Förhoppningen är att identifiera viktiga prognostiska biomarkörer som på sikt kan bli användbara i rutinsjukvård.

Doktorandregistrerad: 2016, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet
Huvudhandledare: Pär Hedberg, docent, överläkare, fysiologkliniken, Västerås
Bihandledare: Johan Ärnlöv, professor, Karolinska Institutet; Jerzy Leppert, professor, Centrum för klinisk forskning, Västerås