Patient perspective in vasculitis

Annika Granath

Leg sjuksköterska, Reumatologmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås
Doktorandregistrerad: Institutionen för vård och hälsovetenskaper, Örebro universitet, 2021

Handledare:
Elisabet Welin, leg sjuksköterska, professor. Institutionen för vård och hälsovetenskaper Örebro Universitet.

Bihandledare:
Susanne Pettersson, leg sjuksköterska, medicine doktor, Karolinska universitetssjukhuset 
Karuna Dahlberg, leg specialistsjuksköterska, medicine doktor, Institutionen för vård och   hälsovetenskaper, Örebro universitet 
Iva Gunnarson, överläkare, professor, Reumatologiska kliniken, Karolinska  universitetssjukhuset

Vad handlar din forskning om?
Min forskning fokuserar på patientens perspektiv hos patienter med vaskulitsjukdomar.

Vaskuliter är en grupp ovanliga, kroniska sjukdomar där patienter kan uppleva en stor sjukdomsbörda. Tidigare forskning har visat att det som patienten själv upplever är viktigast i sin vård och behandling inte alltid överensstämmer med det vårdgivaren anser vara viktigast.

I min forskning vill vi undersöka hur patientperspektivet blivit tillvarataget i tidigare forskning, samt analysera patientrapporterade utfallsmått från en stor kohort patienter med ANCA-associerad vaskulit.

Varför har du valt att forska om detta?
På grund av okunskap! Som sjuksköterska på vår reumatologmottagning träffar vi inte så många patienter med vaskulit. När jag väl träffar dem känns det alltid som att jag inte kan tillräckligt mycket kring just deras behov. Forskningen ger en ny möjlighet till kunskapsfördjupning, som är mycket användbar både i vardagens patientmöte och i själva doktorandprojektet.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Riktlinjer och patientorganisationer förespråkar att patientens perspektiv inkluderas i forskning och i vård och behandling av patienter med vaskulit, då det kan leda till fördelar både för patient och vårdgivare.

Resultatet från min forskning kommer att kunna ge en bred litteraturöversikt över hur patientperspektivet har blivit tillvarataget i tidigare forskning, och vilka områden som kan utvecklas. Analys av patientrapporterade data kan ge unik kunskap om vilka områden som patienterna själva tycker är de som är mest påverkade av deras sjukdom. Kunskapen kan ligga till grund för utvecklande av specialistmottagningar som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt.

Resultatet kommer även kunna användas i framtida interventionsstudier inom ämnet.

Senast uppdaterad: 2022-01-18