Acute diverticulitis - aspects of radiologic diagnosis

Arnar Thorisson, leg läk, Röntgenkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
​Kontakta honom via e-post.

Datortomografins roll vid primär diagnostik, prediktion av komplikationer och kirurgi samt uteslutande av koloncancer.

Bakgrund
Prevalensen av kolondivertikulos uppskattats till 30 % vid 60 års ålder men kan ses hos upp till två tredjedelar av människor äldre än 80 år. I västvärlden uppträder divertiklar huvudsakligen längs vänsterkolon och framför allt i sigmoideum. Majoriteten är asymptomatiska men ca 10 % utvecklar inflammation kring divertiklar, akut divertikulit, varav ca 15 % utvecklar komplikationer i form av perforation eller abscessbildning. I de få studier som finns på naturalförloppet så insjuknar ca 25 % av patienterna i ytterligare en divertikulit-attack. Av dessa inträffar ca 50 % inom ett år från första sjukdomsepisoden 1, 2.

Datortomografi har blivit en viktig del i utvärdering av patienter med misstänkt divertikulit. Denna avhandling handlar om huruvida vi som radiologer kan hjälpa kirurger angående patientens risk för utväckling av komplikationer, behöv av operation eller risken för underliggande malignitet.

Målsättning
Målsättningen med avhandlingsprojektet är att med utgångspunkt från kliniska studier belysa följande:

  1. Undersöka om DT kan förutsäga komplikationer eller recidiv vid hos patienter med primärt okomplicerad divertikulit.
  2. Utvärdera om patienter med okomplicerad divertikulit kan skötas polikliniskt utan antibiotika.
  3. Utvärdera om DT kan förutsäga behov av operation hos patienter med perforerad divertikulit.
  4. Undersöka om det är nödvändigt att utföra en sk clean colon examination (t ex koloskopi eller DT colon) på patienter efter en genomgången okomplicerad divertikulit i syfte att utesluta malignitet.
  5. Utvärdera betydelsen av olika DT-protokoll för diagnostik på patienter med förmodad akut divertikulit.


Frågeställningar
Delstudie 1: Kan DT-fynd förutsäga utveckling av komplikationer eller recidiv av akut okomplicerad divertikulit?

Delstudie 2: Kan patienter med okomplicerad divertikulit skötas utan antibiotika polikliniskt med bevarad medicinsk säkerhet? (P-VOD studien)

Delstudie 3: Finns det några DT-fynd som kan förutsäga behovet av kirurgi vid komplicerad divertikulit?

Delstudie 4:  Är det nödvändigt med en kolonutredning efter genomgången okomplicerad divertikulit för att utesluta malignitet?

Delstudie 5:  Är DT buköversikt (med lägre stråldos) utan kontrastmedel likvärdigt med DT buk med intravenöst kontrastmedel vid radiologisk bedömning av akut divertikulit?

Doktorandregistrerad 2015: Uppsala universitet/CKF Västerås
Huvudhandledare: Professor Kenneth Smedh, CKF Västerås
Bihandledare: Med dr Abbas Chabok, CKF Västerås, med dr Michael Torkzad, dpt of Radiology, University College London, med dr Maziar Nikberg, CKF Västerås