Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås

Föräldrar kontaktar Barn- och ungdomspsykiatrin för tidsbokning.

EPIQ skickas till patienter och deras föräldrar via e-post. Enkäten fylls i innan besöket på BUP.

Det webbaserade instrumentet screenar för de vanligaste psykiatriska tillstånden och för psykosociala riskfaktorer.

 

Välkommen till BUP

Barnet och dess föräldrar kommer till BUP på bokat besök.

Bedömning

EPIQ underlättar journaldokumentation, mätning, redovisning och uppföljning av resultat genom en enhetlig databas som är integrerad i journalsystemet.

Efter ett år följs EPIQ upp med ett uppföljningsformulär.

 • Kontakt med BUP

  Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås

  Föräldrar kontaktar Barn- och ungdomspsykiatrin för tidsbokning.

 • EPIQ SKICKAS

  EPIQ skickas till patienter och deras föräldrar via e-post. Enkäten fylls i innan besöket på BUP.

  Det webbaserade instrumentet screenar för de vanligaste psykiatriska tillstånden och för psykosociala riskfaktorer.

   

 • Besök hos BUP

  Välkommen till BUP

  Barnet och dess föräldrar kommer till BUP på bokat besök.

 • Bedömning

  Bedömning

  EPIQ underlättar journaldokumentation, mätning, redovisning och uppföljning av resultat genom en enhetlig databas som är integrerad i journalsystemet.

 • Ettårsuppföljning

  Efter ett år följs EPIQ upp med ett uppföljningsformulär.

Electronic Psychiatric Intake Questionnaire

EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser.

År 2008 fanns ett flertal forskningsintresserade medarbetare på BUP i Västmanland som kontaktade professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning (CKF) i Västerås. Flera eftersatta forskningsområden och intresseområden presenterades vid olika möten på CKF, såsom ångest, depression, ADHD, normbrytande beteende. Istället för att inleda separata forskningsprojekt beslutades att ett gemensamt instrument för datainsamling skulle utvecklas där screeninginstrument för de vanligaste psykiatriska tillstånden samt psykosociala riskfaktorer skulle ingå och det övergripande projektet ”Förekomst av flera samtidiga psykiatriska tillstånd och behandlingsrespons, samt samspel mellan psykosociala riskfaktorer och ärftlig sårbarhet hos patienter på BUPskapades. Inledningsvis utformades en pappersenkät som senare webbaserades och integrerades med elektronisk journal för att underlätta såväl datainsamling som klinisk dokumentation.  I web-versionen finns en forskningsfilm där projektet beskrivs och vad det innebär att delta. De som väljer att delta får vid mottagningsbesök lämna samtycke till deltagande i studien samt även lämna salivprov för att möjliggöra gen-miljö-interaktionsstudier.

EPIQ är ett instrument i ständig utveckling som syftar till att underlätta såväl forskning som klinisk vardag och förändringar av innehållet sker kontinuerligt för att möta båda dessa behov.  En undersökning med EPIQ vid nybesök ger en baslinjemätning som sedan kan jämföras mot en uppföljning med EPIQ med utvalda skalor. EPIQ kan användas både på plats på en mottagning eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

EPIQ kan generera automatiserade uppföljningar på olika verksamhetsnivå. Enhetschefen kan få vecko-, månad-, kvartal- eller årsrapporter för patientflöde, symtomfördelning etc. Verksamhetschefen kan få motsvarande för alla sina enheter och så vidare.

Olika typer av formulär som används inom verksamheten kan digitaliseras och underlätta det enskilda patientarbetet. I dagsläget finns exempelvis biverkningsskalor, stöd för en strukturerad vårdplan, eller enskilda skalor som behandlaren kan använda i det dagliga arbetet för att utvärdera behandlingen tillsammans med sin klient. Systemet kännetecknas av att vara flexibelt och användarvänligt.

De kriterium som satts för de skalor som inkluderas i EPIQ är att de är fritt tillgängliga, inte är alltför omfattande samt att en psykometrisk utvärdering och validering finns eller planeras.

För närvarande finns EPIQ i en ungdomsversion (från 13 års ålder) och en föräldraversion. Planerad utveckling är åldersindelade formulär (0-6 år, 7-12 år, 13-17 år) samt en särskild skol-version att skicka till förskola och skola.

Kort om EPIQ
 • Enhetlig, strukturerad bedömning för likvärdig bedömningsprocess
 • Information inhämtas från både ungdomar och föräldrar
 • Undersöker förutom psykiatriska symtom även våld i familjen, droger, mobbning, föräldrars mående och funktionsnedsättning
 • Webbaserad informationsinsamling möjliggör mer patienttid
 • Digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal (EPIQ skickar uppgifter direkt till journalen)
 • Baslinjemätning ger möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser