Biobank

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen har kommit till bland annat för att stärka patientens ställning och öka inflytandet över den egna vården och behandlingen. Provgivarens integritet skyddas vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning för att kunna utveckla av vården.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden. Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

Mer information om biobankslagen och dess tillämpning hittar du här:
Biobank Sverige
1177.se

Information till forskare

Biobankslagen medger att biologiska prover som insamlats/sparats inom sjukvården får användas till forskning och utveckling om provgivarna har gett sitt samtycke till detta. Utöver detta samtycke krävs också ett godkänt etiskt tillstånd enligt Etikprövningslagen (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460).

För att få tillgång till humanbiologiska prover krävs alltid nedanstående:

  • Godkänd etikprövning
  • Godkännande av Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier
  • Samtycke från provgivaren för det specifika projektet, om inte etikprövningsnämnd beviljat undantag
  • Godkänd biobanksansökan av biobanksansvarig (singelcenterstudier) eller ett Regionalt biobankscentrum (RBC) (multicenterstudier)

Region Västmanland är alltid huvudman för prover som samlas in inom hälso- och sjukvården i Västmanland. För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Västmanland eller börja samla in prov från hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas. Kontakta Region Västmanlands biobankssamordnare, Karin Kraft/Annika Kärnsund, för att upprätta avtal.

Region Västmanland har fyra biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

  • Patologi Cytologi, registreringsnummer 554
  • Klinisk kemi, registreringsnummer 442
  • Bakteriologi Virologi, registreringsnummer 84
  • E-biobanken, registreringsnummer 748

I följande länkar finner du praktika och flödeschema, som kan vara ett bra stöd på vägen. Information hittar du även på Biobank Sveriges hemsida.

Information till personal som tar prover som sparas i en biobank

Biobank Sveriges hemsida finns all information som du behöver. Läs mer på Biobank Sveriges sidor avsedda för dig i sjukvården.

På sidan för Personal vid provtagande enhet hittar du nedladdningsbart material, t.ex. en Lathund för provtagande personal.

Länkar och nyheter


Biobanksamordnare i Region Västmanland är
Karin Kraft och Annika Kärnsund
021-17 65 59
biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Mer information om biobankslagen och dess tillämpning hittar du här:
Biobank Sverige
1177.se

2020-06-30:
Nationell samordnad biobankning med anledning av SARS-CoV-2 och covid-19

Senast uppdaterad: 2022-02-16