Startbidrag

Anslaget riktar sig till blivande forskare som har en idé till ett forskningsprojekt men som inte har någon – eller begränsad – erfarenhet av forskning. Startbidrag kan användas till lönekostnader under tjänstledighet för att skriva forskningsplan och/eller etikansökan, samt kostnader för etikprövning, studieregistrering etc.

Startbidrag beviljas ej för kvalitetsutvärdering. Målet med forskningsprojektet ska vara publicering i "peer-reviewed" tidskrift. Den som är disputerad eller registrerad doktorand är inte behörig att söka startbidrag.

Den som ansöker om Startbidrag måste vara anställd i en verksamhet som är finansierad av Region Västmanland.

Ansökningsförfarande
Startbidrag söks i det webbaserade ansökningssystemet Researchweb . Startbidrag kan sökas löpande under året, men är uppdelat i två omgångar, en under våren och en under hösten:

1 januari – 30 juni
1 augusti – 31 december

Ansökningar granskas kontinuerligt. Granskningsgruppen består av 3 ledamöter som innehar uppdraget under 1 års tid. Dessa ledamöter är disputerade forskare vid CIFU Forskning/CKF. Ledamöterna utses av verksamhetschef CIFU Forskning och CIFU-direktör.

Startbidrag kan endast beviljas en gång per sökande och år. Maxbelopp att söka per omgång är 30.000 kr.