Projektanknytning

Att få ditt projekt anknutet till CIFU Forskning/CKF innebär att du får hjälp med handledning, databearbetning, statistik m.m.

Riktlinjer för anknytning av projekt till CIFU Forskning/CKF

Det första steget är oftast konsultation vid en Vetenskaplig konsultation. Efter det skriver du en projektplan (länk enligt längst ner). För anknytning av projekt fordras en formell ansökan i Researchweb, som är ett webbaserat ansökningssystem. Du behöver även registrera projektet i Region Västmanlands projektdatabas, som också finns i Researchweb. Klicka här för att komma till projektdatabasen. Ansökan kan göras under hela året och granskas av en bedömningsgrupp som består av medarbetare vid CIFU Forskning/CKF. Gruppen granskar ansökningarna enligt vissa bedömningskriterier.

Om projektet anknyts görs en preliminär bedömning av resursbehovet och CIFU Forskning/CKFs engagemang i projektet. Det är därför angeläget att din ansökan är komplett och att du i ansökan noggrant specificerar dina hjälpbehov.  

Projektansvarig

Huvudansvaret för projektet ligger hos den projektansvarige som anges i ansökan. Om den projektansvarige är anställd utanför CKF, utses en kontaktperson samt dataansvarig vid CIFU Forskning/CKF.

Projektansvar innebär att

  • skriva projektplan enligt anvisningar
  • göra en formell ansökan via Researchweb om anknytning av projektet
  • ansöka om tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden
  • vid behov söka tillstånd från myndigheter som t ex datainspektionen, läkemedelsverket, strålskyddskommittén
  • vid behov anmäla projektet till berörda instanser som t ex biobanken, Clinical Trials
  • ansöka om forskningsmedel
  • genomföra projektet enligt projektbeskrivningen
  • varje termin rapportera om projektets framskridande till utsedd kontaktperson vid CIFU Forskning/CKF

Handledning

Handledning sker av forskare vid CIFU Forskning/CKF. Om handledare finns vid annan institution, utses en forskare/forskningsassistent vid CIFU Forskning/CKF till kontaktperson.

Anvisningar för projektplan