Doktorandanknytning

Att få ditt doktorandprojekt anknutet till CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning innebär att du får tillgång till enhetens infrastruktur – t.ex. arbetsplats, handledning, doktorandseminarier och hjälp från sekreterare, forskningsassistenter och statistiker.

Doktorandanknytning till akademiskt lärosäte

Mellan Region Västmanland och Uppsala universitet finns ett avtal som innebär att doktorander kan registreras vid CIFU Forskning/CKF i Västerås. Du ansöker om doktorandregistrering genom Uppsala universitets hemsida. Du ska då även registreras vid en moderinstitution vid Medicinska fakulteten i Uppsala, parallellt med registrering vid Centrum för klinisk forskning. Denna registrering ger en akademisk anknytning som doktorand vid Uppsala universitet. Det finns också möjlighet till delad registrering vid CKF om du samtidigt är registrerad doktorand vid annat lärosäte än Uppsala universitet.

Riktlinjer för anknytning av doktorandprojekt till CIFU Forskning/CKF

Innan du kan ansöka om att få ditt doktorandprojekt anknutet till Centrum för klinisk forskning och Region Västmanland, måste du:

  • ha ett förberedande samtal med CKF:s föreståndare för att presentera ditt doktorandprojekt. Vid mötet ska även handledare och verksamhetschef närvara. Lämna förslag på mötestider till Maria Dell’Uva Karlsson. Meddela även ni önskar ha ett Teams- eller fysiskt möte på CKF. Maria D.K. kallar sedan via Outlookkalendern.  
  • vara registrerad doktorand på en forskarutbildning vid en moderinstitution vid ett akademiskt lärosäte

Doktorandanknytning till regionen – CIFU Forskning/CKF

Nästa steg är att ansöka om anknytning av doktorandprojektet inom regionens organisation. Denna anknytning innebär att du får tillgång till CIFU Forskning/CKF:s resurser – t.ex. arbetsplats, handledning, och hjälp från sekreterare, forskningsassistenter och statistiker. Observera att ansökan om anknytning av doktorandprojektet till regionen (CIFU Forskning/CKF) är skild från ansökan om doktorandregistrering till ett akademiskt lärosäte. Du ansöker om anknytning av doktorandprojektet till CKF genom att fylla i ett formulär i det webbaserade ansökningssystemet Researchweb. Asökan kan göras löpande under året. Ansökan granskas av en bedömningsgrupp bestående av medarbetare vid CIFU Forskning/CKF. Till ansökan ska bifogas en detaljerad projektplan för doktorandprojektet, i Word- eller PDF-format (klicka Skrivanvisningar för doktoranprojektplan.pdf för anvisningar). Vid bedömningsmötet tas hänsyn till projektets uppläggning och vetenskapliga värde.

För att bedömningsgruppen ska kunna göra en bedömning av ansökan krävs att ditt personkort i Researchweb innehåller ett aktuellt CV (se systemets startsida). Detsamma gäller för dina handledare.

Om projektet anknyts görs en preliminär bedömning av resursbehovet och CIFU Forskning/CKF:s engagemang i projektet. Huvudansvaret för projektet ligger hos den projektansvarige som anges i ansökan.

Projektansvar innebär att:

  • skriva projektplan enligt anvisningar
  • skriva en formell ansökan (via Researchweb) om anknytning av projektet
  • ansöka om tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden
  • i förekommande fall söka tillstånd från andra myndigheter t ex läkemedelsverket, strålskyddskommittén m.m.
  • ansöka om fondmedel
  • varje termin rapportera om projektets fortskridande till utsedd kontaktperson vid CIFU Forskning/CKF
Last modified: 2021-06-30