Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Hur tar vi emot nya studenter inom vetenskapsområdet?

En sammanställning av hur nya studenter tas emot vid våra utbildningar, april 2016

Vårt vetenskapsområde ansvarar för många utbildningar och varje termin antas ett stort antal studenter till våra program. För många studenter innebär universitetsstudier en helt ny tillvaro. Det finns därför anledning att se över hur vi på bästa sätt tar emot våra nya studenter för att se till att de får en bra start samt en trygg, säker och ändamålsenlig studiemiljö.

PRåM har träffat representanter för alla våra utbildningar på grundnivå samt kommittén för internationella mastersprogram för att inventera hur vi tar emot våra studenter. En sammanställning av dessa intervjuer ses nedan. Kontaktpersonerna nedan delar med sig av sina erfarenheter om det är någon aspekt/idé man vill vet mer om.

Eftersom varje utbildning är unik kommer även våra mottaganden att vara detsamma. Sammanställningen fokuserar därför på goda exempel, något det finns gott om. En framgångsfaktor, som många använder sig av redan idag, är att tidigt involvera ”äldrekursare”. Man kan också använda sig av praktiska moment, som t.ex. HLR-utbildning, som ett verktyg för att stärka gruppkänslan. Att erfarna lärare, med god inblick i hela utbildningen, är involverade i de första kurserna som studenterna läser är sannolikt också en bra investering.

Vad gäller studieteknik (vem ger, när ges, hur ges?) finns ingen samlad bild över hur detta hanteras inom vetenskapsområdet. Här kan språkverkstaden vara ett värdefullt stöd. För mer information om vad språkverkstaden har att erbjuda se slutet av dokumentet.

Apotekar- och receptarieprogrammen     

Fokus på att introducera ämnen på programmen

Kontakt: Annika Bokström, Mathias Hallberg

 • Introduktionsdagar är placerade två dagar före terminsstart och är inte obligatoriska varpå informationen inte når samtliga studenter
  • Information om studentportalen, språkverkstaden, fakulteten hälsar välkommen, fotografering etc
  • Farmacevtiska Studentkåren bjuder på lunch de två första dagarna, finns med vid upprop, guidar runt BMC, presenterar verksamheten och startar upp ”amöbaveckorna”
 • Första kursen, 7.5 hp, är en introduktion till utbildningarnas ämnen, och samläses av apotekare- och receptariestudenter
  • PBL-grupper används som komplement till föreläsningsserien. Fyra stycken yrkesrelaterade fall bearbetas
  • Språkverkstaden ger föreläsning, workshop om studieteknik
  • Individuellt PM som är nära knutet till kursinnehållet. PM måste innehålla minst en referens på engelska från PubMed och denna skall gå att ladda ner som pdf. Föreläsningar om skillnad mellan lärobok/artiklar samt refereesystem. Biblioteket föreläser om sökstrategier och PubMed. Ca 30 min föreläsning om Urkund och plagiat. Redan vecka 2 lämnas en disposition av PM in till handledare och måste godkännas innan studenten får gå vidare. För att vara behörig att lämna in PM måste studenter få minst 80% rätt på fem olika datorövningar med slumpade frågor (PingPong används). Detta är för att säkerställa att studenten har den kunskap som krävs för att lämna in ett PM, bla finns frågor på FASS, läkemedelsboken, referenssystem och PubMed). Samtliga PM får återkoppling av språkverkstaden med 3 möjliga utfall; 1) bra jobbat, 2) ta kontakt vid behov eller 3) man måste boka ett möte
  • Spegelvisning genomförs där studenterna tillsammans med en ”spegelvisare” bedömer varandras presentationer (görs i grupper om 8-10 studenter)
 • Uppföljning av information som gavs under introduktionsdagarna sker av studievägledarna efter första tentamen (ca 7 veckor in på terminen) och även av programsamordnare vid separat tillfälle
 • Under VT16 implementeras ”Hederskodex och förhållningssätt” i form av diskussioner och kontrakt med studenterna. Syftet är att lägga grunden till ett professionellt förhållningssätt till studier, medstudenter och anställda

Biomedicinarprogrammet

Stort engagemang från äldre-kursare

Kontakt: Martin Blixt, Gunilla Westermark

 • Genomgång av utbildningens innehåll. Olika pedagogiska modeller och undervisningsformer gås igenom (labbar, seminarier, föreläsningar, grupparbeten, PM, case/fall)
 • Ej obligatoriska introduktionsdagar, men alla är där
 • Alumni informerar om olika yrkesvägar för biomedicinare
 • Studentservice informerar om studieteknik, BMC intendenturen om lokaler
 • HLR-utbildning genomförs
 • Biomedicinska studentföreningen är aktiva med mentorskap
 • Relativt nyinstiftad Biomedicinsk Vetenskaplig Studentförening anordnar frivilliga labbar på kvällstid för nya studenter (sannolikt sprids mycket information vid dessa träffar)

Biomedicinska analytikerprogrammet

Fokus på att presentera programmet och färdigheter

Kontakt: Anneli Stavreus-Evers

 • Första kursen, 11 hp, handlar om grundläggande biomedicinsk labkunskap och är en spegling av utbildningens alla områden. Alla kursledare under hela utbildning föreläser under denna kurs. Laborationer är obligatoriska, föreläsningar är ej obligatoriska (men alla är där)
 • Under första veckan sker; info från studievägledare, programsamodnare, studenthälsa, studentkår samt rundvandring på BMC. Yrkesrelaterad information såsom säkerhet i labmiljö och tystnadsplikt
 • Kommunikationsövning i halvkurs (för/eftermiddag) med syfte att stärka gruppkänslan. Mindre grupper får själva lyfta aspekter att diskutera. Exempel som kommit fram är; ”trivsel i kursen”, ”hur man samarbetar” och ”vad är en bra lärare”
 • HLR-utbildning genomförs
 • Dugga i slutet av första veckan; kollar av grundläggande matematiska färdigheter (dvs. räkning, spädning, koncentrationer etc)
 • laborationer och seminarier är obligatoriska
 • Två vetenskapliga artiklar läses (ej granskning) och diskuteras vid seminarier

Fysioterapeutprogrammet

Fokus på studier och yrket

Kontakt: Charlotte Urell

 • Introduktionsvecka med fokus på ämnet Fysioterapi (teori och värdegrund), vad utbildningen innehåller, vilka former av kunskap man behöver som fysioterapeut. Föreläsning och grupparbete om studieteknik, lärstrategier och målformulering. Genomgång av kunskap och lärande (uppgift i grupp med rapportskrivning utifrån UU’s pedagogiska program). Föreläsning om peer learning och feedback. Genomgång av undervisningsformer (PM, seminarier, grupparbeten, föreläsningar, VFU, individuella lärandemål). Ej obligatoriskt men alla är där
 • Studiegrupper bildas dag ett och studiegruppskontrakt upprättas som rör förhållnings- och arbetssätt
 • HLR-utbildning genomförs
 • Vetenskapsmetodik och artikelgranskning redan vecka 3
 • Föreläsning av hälsobegreppet, studenter intervjuar en person om dennes syn på hälsa, rapportskrivning, ger feedback på kursares rapport och avslutningsvis ett seminarium som genomförs under en promenad. Syftet är att vidga studentens syn på hälsa men att också exponera olika lärsituationer och obligatoriska moment

 

Logopedprogrammet

starkt fokus på det blivande yrket

Kontakt: Nadina Laurent

 • Eftersom studenterna inleder med kurser på andra institutioner under hela första året kommer introduktion till programmet/studier att vara utspridda på sex fullmatade dagar fördelat under första delen av termin 1. Dessa dagar är obligatoriska
 • Info om studentportalen, studiehandboken, studenthälsa, studieteknik, muntlig- och skriftlig framställning, bibliotekskunskap, kursutvärderingar, sekretess
 • Info av logopedförbundets studentsektion samt logopedernas studieråd
 • Rundvandring på BMC och fotografering
 • Introduktion till yrket sker genom föreläsningar, seminarier, patientfall och auskultationer hos kliniska logopeder (studieresor för att intervjua yrkesverksamma)
 • Studenterna bjuds på middag av lärarna
 • Föreläsning om förhållningssätt vad gäller ”arbetsmiljö” (t.ex. mailkonversation mellan studenter och lärare etc) och studietakt vid olika institution/fakulteter (vad innebär heltidsstudier)
 • Vetenskapsmetodik och artikelgranskning

 

Läkarprogrammet

Studenterna får en tydlig introduktion till studietiden och yrket

Kontakt: Ragnar Westerling

 • Två obligatoriska introduktionsveckor har som huvudsyfte att introducera studietiden, yrket samt att få studenterna att lära känna varandra
 • Programmet involverar äldre-kursare i hög omfattning (bland att som studiegruppsledare, medverkar i paneler etc)
 • Varje student få ett 10 min individuellt obligatoriskt samtal med en lärare första veckan. Syftet är att studenten skall bli ”sedd” genom att fånga upp förväntningar, tankar om studieteknik, utmaningar som t.ex. dyslexi, språk, etc
 • HLR-utbildning genomförs
 • För att få en tydlig koppling till yrket är studenterna första veckan ute och intervjuar patienter, sjuksköterskor och läkare om deras erfarenheter av vården
 • Aspekter som genus, kultur samt sjukdomspanorama tas upp
 • Varje basgrupp och basgruppshandledare får besök av någon från pedagogiska enheten för diskussion kring PBL-arbete (någon gång under första terminen)

Sjuksköterskeprogrammet

Bassgrupperna är centrala

Kontakt: Mona Persson

 • Första dagen är obligatorisk; info om schema, studiehandledning, studentportalen, BMC, studievägledning
 • Studenterna delas tidigt in i basgrupper, ca 10 studenter/grupp. Till varje grupp knyts en lärare från programmet under hela terminen (basgruppsledare). Basgruppskontrakt upprättas med regler för tider, kommunikation etc
 • I basgrupperna delges mycket information till studenterna efter behov
 • Programmet använder PBL metodik, som sannolikt till viss del belyser skillnad mellan universitets- och gymnasiestudier
 • HLR-utbildning genomförs

Internationella mastersprogram

Nio program totalt

Kontakt: Lena Åslund

Ca 110 studenter totalt/termin (20-25 studenter/program)

 • Sedan tre år skickas information ut före terminsstart av internationella kansliet (välkomstinfo, info om Uppsala, antagning)
 • Välkomstceremoni aulan medverkan av rektor
 • Gemensam avslutningsceremoni efter genomgången utbildning
 • Programöverskridande gemensam seminarieserie första terminen (PT professional training) 15 tillfällen a ca 2 h/gång. I dagsläget lågt deltagande beroende på grund av att kursen inte ger poäng. Innehåll: Hur är det att studera i Sverige, arbeta i grupp, att man lär sig på olika sätt/studieteknik, bioetik, forskningsetik, scientific writing knutet till språkverkstan om behov finns
 • Det finns en studentförening men det föreligger ibland rekryteringsproblem av nya deltagare sannolikt pga kort utbildning i kombination med heterogen studentgrupp och att många åker utomlands för att skriva sin masteruppsats
 • Flera program använder sig av äldre studenter för informella träffar i termin ett. Detta skulle dock kunna utvecklas ytterligare och implementeras i samtliga program
 • Det saknas en gemensam start/kick-off
 • Studenterna önskar en genomgång av studentportalen

Möte med språkverkstaden

Kontakt: Sonja Entzenberg

Språkverkstaden erbjuder föreläsningar och workshops om läsande, planering och skrivteknik. Erfarenhetsmässigt upplever de att bäst utfall fås om deras engagemang blir en integrerad del av en kurs. De menar att allt som ligger utanför en kurs blir mindre attraktivt för studenten att engagera sig i. När det gäller generella föreläsningar om studieteknik erbjuder universitetsbiblioteken detta i samverkan med språkverkstaden.

Språkverkstaden erbjuder även stöd för kollegium eller enskilda lärare. Det kan t.ex. gälla synpunkter på skrivinstruktioner till studenterna.

Språkverkstaden största verksamhet är individuell handledning av studenter framför allt när det gäller PM och uppsatser på grund- och avancerad nivå. Det finns för närvarande 32 bokningsbara tillfällen per vecka.

Om man vill utnyttja språkverkstaden till föreläsning och/eller workshops ser det gärna att man hör av sig terminen före det aktuella tillfället.