Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Konkretiseringsverkstad "Examinerande seminarier - hur gör man så att alla får en rättvis bedömning?"

PRåM anordnade en pedagogisk konkretiseringsverkstad 26:e april.

Det går bra att ladda hem presentationerna från Martin Blixt och Emma Lundqvist 

Excellent lärare

Mer om information om "Excellent lärare" återfinns här

I Pipeline

  • Pedagogisk introduktionskurs för doktorander och post-docs med ingen eller ringa undervisningserfarenhet
  • Vidare arbete med Uppsala universitets utbildningsutvärderingssystem
  • Sammanställa presentationer från den pedagogiska konferensen 2016
  • Upprätta en portal med goda pedagogiska exempel. 

Vad är PRåM?

Under hösten 2015 inrättade vetenskapsområdet för medicin och farmaci ett pedagogiskt råd (PRåM). PRåM ska vara rådgivande för utbildning på grund- och forskarnivå och verka stödjande i pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor.

Rådet strävar efter att ha en överblick över den goda pedagogiska verksamhet som bedrivs inom vetenskapsområdet, och att verka för att goda pedagogiska idéer sprids. Uppdraget innefattar också att initiera områdesövergripande utvecklingsprojekt och arbeta för pedagogisk förnyelse som vilar på vetenskaplig grund.

Länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning

PRåM fungerar som en länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning. Rådet informerar om vidareutbildning, tillgängliga projektmedel m.m. för utveckling av pedagogiska moment och dess effekter på lärande.

Det pedagogiska rådet kommer att ha en viktig roll i det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och ska informera om och följa upp arbetet med excellenta lärare. Rådet är även en ämnesdidaktisk nod som kan ingå i universitetsgemensamma nätverk och främja erfarenhetsutbyte mellan våra vetenskapsområden. För mer information, kontakta pram@medfarm.uu.se

Eller skriv direkt på vår virtuella anslagstavla.

Vilka ingår i PRåM?

Under verksamhetsperioden 2015.09 – 2018.08 består PRåM av:

* permanent arbetsgrupp

Dokument och rapporter

Här ligger länkar till egna och andras dokument och rapporter