Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Masterprogram i medicinsk forskning 2018/2019

Bild för Masterprogram i medicinsk forskning 2018/2019
Anmälan

Vill du bli forskare? Masterprogrammet i medicinsk forskning ger motiverade studenter bra förutsättningar för att gå vidare med forskarutbildning och möjlighet till välgrundade val av inriktning och avhandlingsprojekt. Du får en teoretisk bas, praktisk erfarenhet av två forskningsprojekt, en bred och djup kunskap om aktuell biomedicinsk forskning samt ett värdefullt nätverk av kontakter med forskare.

Om programmet

Under det första året på programmet följer du någon av de masterutbildningar som ges vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Har du läst minst 60 högskolepoäng (hp), varav 30 hp på avancerad nivå, inom de medicinska eller biovetenskapliga områdena vid en annan fakultet inom Uppsala universitet eller ett annat universitet kan du ansöka om tillgodoräknade för första årets studier. Det gäller även om du genomfört program som omfattar minst 11 terminer (till exempel läkarprogram).

Det andra året består till största delen av individuell forskningspraktik genom laborativa projektarbeten som utförs i forsknings­grupper vid Uppsala u­niversitet, ibland även vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, K­arolinska institutet, biomedicinska företag eller statligt verk eller myndighet. Här får du fördjupa dig i forsknings­fronten av olika frågeställningar och under handledning planera och utföra experi­mentellt arbete samt utvärdera och sammanställa resultaten. Du deltar även i forskargruppens övriga aktiviteter såsom litteraturseminarier, forskningspresentationer och gruppmöten. Du väljer själv forskargrupper och projekt för sina praktikperioder.

Dessutom ges teoretisk forskningsinriktad undervisning i bland annat nya metoder och tekniker för biomedicinsk forskning, cellsignalering, aktuella temaområden, försöksdjursmodeller, alternativ till djurförsök, etiska frågeställningar och förhål­lningssätt i forskning, biostatistik samt i presentation av forskning, skriftligt och muntligt, där praktiska övningar ingår, bland annat, med hjälp av videoinspelningar.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

År 1
Kurser omfattande 60 hp på avancerad nivå från något av medicinska fakultetens masterprogram vid Uppsala universitet eller från kurser inom det medicinska och biovetenskapliga områdena vid annan fakultet eller annat universitet.

År 2
Avancerad forskningspraktik, 30 hp
Examensarbete, 30 hp

År 1
Första årets innehåll i något av följande masterprogram vid Uppsala Universitets medicinska fakultet:

  • Biomedicin
  • Forensisk vetenskap
  • Infektionsbiologi
  • Medicinska nuklidtekniker
  • Molekylärmedicin
eller 

kurser omfattande 60 hp på avancerad nivå inom det medicinska och biovetenskapliga områdena vid annan fakultet eller annat universitet.
 
År 2
Avancerad forskningspraktik, 30 hp
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

De praktiskt laborativa momenten består av ett individuellt projektarbete på sammanlagt cirka 15 veckor under termin 3 och ett examensarbete på cirka 19 veckor under termin 4. Studenterna handleds i den laborativa verksamheten av disputerade forskare och samverkar med forskargrupperna på liknande sätt som doktorander.

Projekten redovisas vid gemensamma presentationer där studenterna disku­terar varandras forskningsresultat, val av forskningsmetoder och erfarenheter från de olika praktikplatserna. Under termin 3 praktiseras olika former av redovisning: förutom muntliga presentationer görs en posterpresentation, korta skriftliga sammanfattningar, och en sammanstäl­lning av en vetenskaplig översiktsartikel. Examensprojektet redovisas skriftligt och presenteras muntlig vid ett mini­symposium.

De schemalagda teoretiska under­visningsmomenten under termin tre och fyra ges av ledande företrädare för respektive ämne från Uppsala-Stockholmsområdet i form av föreläsningar och seminarier. Här ges bland annat information om tekniker och framsteg inom särskilt valda delar av pågående forskning samt tillfälle för k­ontakt med de föreläsande forskarna. Programmet ges i Uppsala.

Undervisningen ges på engelska.

Karriär

De flesta studenter kommer troligen att fortsätta med utbildning på forskarnivå eller forskning inom läkemedelsindustrin, men utbildningen ger goda möjligheter till arbete även inom andra sektorer. Utbildningens starka fokus på kritiskt tänkande, verbal och skriftlig kommunikation samt samarbete i arbetsgrupper ger kunskap och förmågor som är värdefulla för många verksam­heter.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i medicinsk forskning

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3902 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom ett ämnesområde som kan klassificeras som biovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr