Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Barnmorskeprogrammet 2018/2019

Bild för Barnmorskeprogrammet 2018/2019
Anmälan

Barnmorskan har ett ansvarsfullt, självständigt och omväxlande arbete. Arbetsfältet omfattar bland annat vård under graviditet och barnafödande, gynekologisk hälso- och sjukvård, arbete på ungdomsmottagning och preventiv­medelsrådgivning för den fertila kvinnan. Som barnmorska kan du även arbeta på ultraljudsmottagning och med vård av par som söker hjälp för ofrivillig barnlöshet.

Om programmet

Barnmorskans profession utgår från ett vårdvetenskapligt och folkhälsovetenskapligt perspektiv. Huvudområdet heter reproduktiv hälsa och innehåller såväl medicinsk vetenskap som vårdvetenskap. Kunskapsområdet är knutet till området för mänsklig reproduktion och till livets början.

Inom ämnet genereras kunskap om:

 • graviditet
 • födande
 • nyföddhetsperiod
 • föräldraskap
 • sexualitet
 • familjeplanering
 • kvinnors hälsa i ett livscykel- och könsrollsperspektiv
Vidare utvecklas kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete inom området. Efter utbildningen ska du ha:
 • Förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som barnmorska
 • Utvecklat din självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom med ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan utvecklat din förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående
 • Förvärvat kännedom om sådana förhållanden i samhället som påverkar människors hälsa samt kunna initiera och delta i hälsofrämjande och före­byggande arbete
Barnmorskeprogrammet i Uppsala har tre olika profilområden:
 • Global reproduktiv hälsa
 • Medicinsk bioetik
 • Mäns våld mot kvinnor

Examen

Programmet leder till en barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery) vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng (hp) kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med reproduktiv hälsa som huvudområde.

Upplägg

Barnmorskeprogrammet är uppdelat på 45 hp teori och 45 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Fysiska träffar på campus i Uppsala:
Första delkursen: 3 campusveckor
Andra delkursen: 2 campusveckor
Tredje delkursen: 1-2 campusveckor

Kurser inom programmet

Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv samt barnmorskans profession
Antenatal-, förlossnings-, postpartum- och neonatalvård
Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa samt antikonception
Antenatal, förlossnings-, och postpartumsvård, fördjupning
Självständigt arbete, fördjupning i reproduktiv hälsa
Förlossningsvård och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning
Förlossningsvård II, fördjupning, verksamhetsförlagd utbildning
Gynekologisk, antenatal och neonatal vård, verksamhetsförlagd utbildning
 
Valbara kurser om studenten väljer självständigt arbete om 7,5 hp
- Global reproduktiv hälsa
- Gynekologisk och obstetrisk smärta och smärtlindring
- Amning och bröstmjölk

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på heltid under tre terminer på avancerad nivå och till största delen på distans genom både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Barnmorskeprogrammet bedrivs med fysiska träffar förlagda på campus i varje kurs. Fyra moment integreras i utbildningens olika delkurser: vetenskaplig metod, kommunikation, hälsoupplysning och etik. Alla moment som är examinerande är obligatoriska: tentamen, seminarier, enskilda arbeten, praktiska övningar samt VFU.

Ett självständigt arbete ingår och den som önskar kan fullgöra ett magister­arbete på 15 högskolepoäng (hp) inom ramen för programmet.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala ansvarar för den teoretiska utbildningen. Kvinnokliniken på Akademiska sjuk­huset och primärvården i Uppsala län ansvarar för den största delen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Några få VFU-platser finns vid Visby förlossnings- och BB-avdelning. Möjlighet att efterfråga VFU-plats på andra orter finns, men platser går inte att garantera. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30–34 schemalagda timmar per vecka samt obligatoriska studieuppgifter.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands - dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Karriär

Anställningsformer och arbetsplatser för barnmorskor varierar, men berör oftast något av områdena:

 • Sexuell och reproduktiv hälsa
 • Forskning, utveckling och undervisning
 • Arbetsledning
Du kan arbeta på sjukhus, på vård­centraler eller inom privat vård. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning eller arbeta på läkemedels­företag. Det finns också möjligheter att arbeta med internationellt arbete.

Barnmorskans forskningsområde berör bland annat studier om:
 • Graviditet
 • Förlossning och eftervård
 • Amning
 • Sexuell hälsa
 • Preventivmedel
 • Gynekologisk vård
 • Ofrivillig barnlöshet
Inom en snar framtid kommer många barnmorskor att gå i pension, vilket medför att behovet av nya barnmorskor ökar.

Behörighet och anmälan

Barnmorskeprogrammet

90 högskolepoäng

VT19 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-09-17

Anmälningskod: UU-P8551 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska. För utbildningar 180 hp eller kortare krävs vetenskaplig metod och uppsatskurs i vårdvetenskap/omvårdnad 15 hp (C-nivå/kandidatnivå).

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
Högskolepoäng utöver kandidatexamen är meriterande i båda urvalsgrupperna.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 217500 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Akademiska sjukhuset, ingång 95-96 nb, Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Susanne Löberg susanne.loberg@kbh.uu.se

Telefon: 018-611 26 83