Masterprogram i molekylär medicin 2019/2020

Bild för Masterprogram i molekylär medicin 2019/2020
Anmälan

På masterprogrammet i molekylär medicin får du kunskap om molekyl­ära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik och proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling, vilket kommer att vara centrala inslag i framtidens sjukvård. Här befinner du dig mitt i en undervisningsmiljö vid forsknings­fronten inom molekylär medicin som samlar forska­re, kliniker och industri från U­ppsala universitets världsledande labora­torier.

Om programmet

Masterprogrammet i molekylär m­edicin ger dig fördjupad kunskap om de molekyl­ära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom, inklusive cancer, med fokus på genetiska och epigenetiska faktorer. Du lär dig att självständigt analysera och bearbeta data och forsknings­resultat genererade från aktuella metoder och tekniker. Du lär dig även tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning.

Programmet ger en utbildning sammanflätad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter också med doktorala studier eller jobb i Life Science- industrin runtom i världen.

Examen

Programmet leder till en medicine master­examen (Master of Medical Science, 120 credits) med molekylär m­edicin som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Velin Marita Sequeira
Hemort: Mangalore, Indien
Utbildning/examen: Masterexamen i molekylär medicin
Nuvarande yrke: Forskarstudent

Vad jobbar du med?
– Jag gör min forskarutbildning på Radboud University med en Marie Curie-finansierad ITN som heter EpiSystem (https://episystem-itn.net/). Mitt projekt involverar proteomik och annan ”omics-teknik” för att tyda epigenetisk reglering av embryonala stamceller och deras differentiering, vilket betyder mycket arbete med cellkultur, experiment i våtlaboratorier samt dataanalys.

Hur fick du jobbet?
– Tjänsten utannonserades på EURAXESS webbplats och förutom en ansökan var jag tvungen att även lämna två referenser. Den viktigaste anledningen till att jag fick jobbet var de felsökningsförmågor jag lärde mig och de experimentella och dataanalytiska kunskaper som jag fick under mitt examensarbete.

Varför valde du att plugga till en masterexamen vid Uppsala universitet?
– Jag ville fördjupa min kunskap i grundforskning och tillämpad biologiforskning efter att ha avslutat min grundutbildning i bioteknik. Det bästa med att studera vid Uppsala universitet är att lärarna är så delaktiga i all undervisning.

– Uppsala med sina studentnationer är också en livlig studentstad med massor av pubar där man kan umgås med vänner. Staden är väldigt vacker och trevlig att cykla i, och varje säsong har sin charm; julbelysningen på vintern, vårblommorna, sommarvärmen och höstlöven.

Har du några råd till dagens programstudenter?
– Försök, om det är möjligt, att göra examensarbetet inom ditt personliga intresseområde. Kom ihåg att njuta av studentlivet i Uppsala!

Upplägg

Under första året fokuserar du på metoder och tek­niker för genetisk och epigen­etisk variation, klinisk diagnostik samt behandling. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar. Vi be­skriver applikationer och användning av nya sekvensteknologier och dataanalys, med tyngdpunkt på genomanalys, epigenomik och komparativ genomik samt aktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya bio­markörer med praktisk tillämpning inom den humana proteomresursen (HPR). Du kommer att i labbet exempelvis studera epigentiska förändringar vid cancerbehandling genom pyrosequencing och ChIP-analys samt lära dig analysmetoden PLA (proximity ligation assay). Programmet ger dig även en inblick i presentationstekniker och etik.

Andra året omfattar diagnostik och analysmetoder inom bioimaging (biomedicinsk avbildning), allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenera­tiv medicin beskriver molekylära meka­nism­er bakom nya tekniker inom stamcellsterapi och annan cell- och immun­terapi samt framställning av biomaterial. I labbet kommer du att utföra in vitro differentiering av neuronala stamceller. Du som är intresserad av forskning har, efter särskild prövning, möjlighet till praktiska projektstudier.

Under programmets sista del utför du ett examensarbete (30 hp eller 45 hp) inom molekylär medicin i forskargrupp vid en akademisk institution eller i industri i Sverige eller utomlands. Arbetet utvärderas genom en skriftlig sammanställning av resultaten samt att du håller ett forskningsseminarium.

Kurser inom programmet

År 1
Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer, 15 hp
Molekylärmedicinsk teknik, 15 hp
Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp
Biomarkörer; identifiering och validering, 7,5 hp

År 2
Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp
Regenerativ medicin, 7,5 hp
Valbar period, 15 hp
Examensarbete i molekylär medicin, 30 eller 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, webbaserade övningar, experimentella och teo­retiska moment, projektarbeten, individuella och i grupp.

Föreläsningarna ger dig kunskap om a­ktuell forskning och trender. Under­visningen omfattar även forsknings­seminarier med fokus på experimentella metoder, strategier och forskningsresultat samt vetenskaplig litteratur.

Undervisningen är knuten till aktuell forskning, frågeställningar och tekniker, med möjlighet till industriell och kommersiell inriktning. Du interagerar med forskare och kliniker från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket garanterar avancerad undervisning med koppling till lokala bioteknologiföretag och läkemedelsindustri.

Du får själv sammanställa och presentera forskningsresultat. Förutom träning i självständigt tänkande och analys får du tidigt en inblick i forskningsmiljön. Du får praktisk erfarenhet av aktuella metoder inom bland annat genomik, epigenetik och proteomik. Du ingår i en dynamisk akademisk forskningsmiljö med tillgång till expertis och toppmodern t­eknisk analysutrustning.

Dina prestationer under praktiska moment och seminarier, tillsammans med examination av din teoretiska kunskap och förmåga att analysera och sammanställa forskningsresultat, såväl skriftligt som muntligt, vägs samman i en slutlig evaluering.

Undervisningen ges på engelska.

Karriär

Med en avancerad molekylärmedicinsk utbildning och god kunskap inom bioanalys- och bioteknikområdet arbetar du förmodligen inom forskning, hälso- och sjukvård, industri eller statlig myndighet. Gedigen kunskap om de molekylära mekanismerna bakom olika sjukdomar, samt om nya metoder och applikationer för att studera genomik, epigenomik och proteomik är nödvändig för sjukvårdens fortsatta utveckling. Programmets starka forskningsanknytning ger dig också en gedigen grund för fortsatt forskarutbildning.

Våra tidigare studenter arbetar som forskare och doktorander på bland annat universitet i Uppsala, STockholm, Köpenhamn, DKFZ i Tyskland, ETH i Schweiz och andra företag inom life science såsom Luminex, OLINK och ThermoFischer Scientific.

Behörighet och anmälan

De sökande som uppfyller de grundläggande och de specifika programbehörighetskraven kommer att särskiljas med hjälp av ett ifyllt meritformulär. Efter att du har avslutat din ansökan online på antagning.se, ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som bestyrker detta laddas upp på antagning.se senast den 20 juni.

Masterprogram i molekylär medicin

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3829 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, medicin-, apotekar-, civilingenjörs- eller biologiprogram eller motsvarande utbildning som inkluderar relevant kunskap inom kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi samt molekylärgenetik. Erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier relevanta för programmet, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt en sammanfattning på engelska (1-2 sidor) av genomfört projektarbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Lena Åslund mastermolmed@igp.uu.se

Telefon: 018-471 45 85