Workshop Medicinska möten

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap anordnar 27 november 2018 en workshop om det medicinska mötet. Workshopen riktar sig i första hand till forskare, lärare och doktorander vid Uppsala universitet.

Tid  27 november 2018 kl. 13.00–17.30
Lokal  Rausingrummet, Thunbergsvägen 3P
Läs mer  Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Anmäl dig  till Anna Tunlid senast 20 november
Anmäl presentation  med abstract om max 200 ord till Anna Tunlid senast 31 oktober
Program  Nedladdningsbart preliminärt program

Workshop Medicinska möten

Det medicinska mötet spelar en central roll inom vården. Samtidigt är dessa möten komplexa. De rymmer såväl patientens egna upplevelser av sjukdom och ohälsa som vårdgivarens professionella kompetens. Här möts värderingar, förväntningar och kunskap av skilda slag, men också tidsbundna och kulturella föreställningar om sjukdom och hälsa. Dessutom innebär det medicinska mötet en ofrånkomlig maktasymmetri mellan patient och vårdgivare. Det finns idag en pågående diskussion om det medicinska mötet och hur det kan utvecklas från ett flertal perspektiv, exempelvis personcentrerad vård, hälsolitteracitet och narrativ medicin. 

Workshop Medicinska möten riktar sig i första hand till forskare, lärare och doktorander vid Uppsala universitet och är den första av en serie planerade workshops med syfte att främja ett utbyte av kunskap, erfarenheter och forskningsperspektiv mellan de humanistisk-samhällsvetenskapliga och medicinsk-farmaceutiska vetenskapsområdena.

Till workshopen välkomnar vi kortare presentationer om cirka 15 minuter på tema Medicinska möten från forskare, lärare och doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Skicka ditt abstrakt om max 200 ord till Anna Tunlid senast 31 oktober.

Program

(preliminärt)

13.00 – 13.10

Inledning

13.10 – 13.30

Ylva Söderfeldt, Inst. för idé- och lärdomshistoria
Tolkningspraktiker inom humaniora och medicin eller: varför läkaren måste bli humanist (igen)

13.30 – 14.00

Maria Björkman, Inst. för idé- och lärdomshistoria
Tvärvetenskaplig forskning om prostatan – för bättre medicinska möten?

13.50 – 14.20

Gudrun Rosén, Akademiska sjukhuset
De existentiella frågornas närvaro i kris

14.10 – 14.40

Jenny Stern, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans perspektiv på preventivmedelsrådgivning

14.30 – 15.00

Renita Sörensdotter, Centrum för genusvetenskap
Normerande kategoriseringar. Hur personal på ungdomsmottagningar formar förklaringsmodeller om unga kvinnor med vulvasmärtor

14.50 – 15.20

Kaffe

15.20 – 15.50

Martin Tondel, Inst. för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin
Environmental intolerance – a clinical perspective

15.40 – 16.10

Sarah Fried, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa bland nyanlända arabisktalande kvinnor i Sverige, och dess betydelse för vårdmötet

16.00 – 16.30

Maissa Al-Adhami, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Nyanlända flyktingars erfarenheter av hälsokommunikation i samhällsorienteringen – en hälsointervention som inkluderar sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter

16.20 – 16.50

Therese Avallin, Inst. för kirurgiska vetenskaper
Kommunikationen som påverkar hur patientens fundamentala vårdbehov möts: Hur det blir för patienten, varför det blir så och vad som kan göras för att förbättra i klinik. En fallstudie med ramverket Fundamentals of Care

16.40 – 17.00

Hedvig Gröndal, Sociologiska institutionen
Läkare, patienter, laboratorietester och flödesscheman: Heterogena medicinska möten på vårdcentralen

17.00 – 17.30

Avslutande diskussion och mingel