Ny studie ska ge bättre läkemedelsrutiner över vårdgränserna

2019-04-17

En ny studie ska ge bättre rutiner för uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus och därmed motverka onödiga vårdskador. Studien leds vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Ulrika Gillespie (t v) och Elisabet Nielsen leder studien

Personer över 80 år utgör fem procent av befolkningen, men står för en femtedel av  läkemedelsanvändningen. Med åldern försvåras även konsekvenserna av läkemedel som inte passar ihop, och studier visar att upp till 30 procent av alla sjukhusinläggningar kan relateras till biverkningar, problem med läkemedelshantering och dålig följsamhet. Därför inleds nu en treårig studie i syfte att utveckla bättre rutiner för kommunikation och uppföljning av läkemedel vid utskrivning från sjukhus.
– Vår ambition är att minska felmedicineringar, akutbesök och återinläggningar, vilket i sin tur kan ge bättre behandlingsresultat, minskad belastning på akutsjukvården och ökad patientsäkerhet, säger Ulrika Gillespie, adjungerad lektor vid Uppsala universitet och projektledare vid Akademiska sjukhuset.

Studien sätter fokus på övergång från sluten- till öppenvård, där remisser ofta saknar information om planerad uppföljning av läkemedelsbehandling; vilket försvårar husläkarens arbete och föranleder bristande patientdelaktighet såväl som oro bland äldre som tar många olika mediciner.
– Vårt mål är att optimera utskrivningsprocessen med fokus på läkemedelsremisser, och att därmed stärka patientens eller de anhörigas delaktighet, förklarar Ulrika Gillespie som ska leda projektet tillsammans med bland annat Elisabet Nielsen, lektor vid Uppsala universitet.

Arbetet inleds med en kartläggning av hur läkemedelsinformation överförs från sluten- till öppenvård samt till patient vid vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus i Västerås. Därefter väntar implementering och utvärdering av en förbättrad processmodell för utskrivning som även ska öka patientens delaktighet med fokus på information och stöd i läkemedelsanvändning efter utskrivning från sjukhus.

I projektets förstudie involveras delvis samma patienter som i den redan pågående studien MedBridge. Här ingår drygt 2 000 patienter, 65 år och äldre, som har vårdats på de tre deltagande sjukhusen.

Fakta

Forskningsstudien En stark kedja med läkemedelsinformation - över vårdgränserna och med patienten vid rodret utförs i samarbete mellan Uppsala universitets institutioner för farmaceutisk biovetenskap och medicinska vetenskaper, Region Uppsala och Västmanland, samt pensionärs och anhörigföreningar. Studien finansieras av Kampradstiftelsen.

Kontakt

Ulrika Gillespie
Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet
073-905-92-63, ulrika.gillespie@akademiska.se


Elisabet Nielsen
Uppsala universitet,
018-471 42 27, elisabet.nielsen@farmbio.uu.se

Nyheter