Farmaceutiska fakulteten kraftsamlar för studenternas välmående

2018-05-07

Aktuella undersökningar visar att en majoritet av Farmaceutiska fakultetens studenter upplever daglig stress över sina studier. Nu tar ledning, lärare och studenter gemensamt grepp för att komma till rätta med situationen.

Emma Lundkvist, programsamordnare, Receptarieprogrammet

– Vi behöver naturligtvis analysera exakt vad undersökningarna egentligen berättar, likaså vad vi ska koppla till våra utbildningar och vad som beror på samhället i stort. Samtidigt kvarstår faktum att många av våra studenter upplever att de mår psykiskt dåligt. Alltså måste vi agera, och nu tar vi ett helhetsgrepp kring de utmaningar vi står inför, konstaterar Emma Lundkvist, programsamordnare för Receptarieprogrammet.
Det är en måndag i april och ett femtiotal personer har slutit upp i Farmacevtiska Studentkårens lokaler. Fyra månader har gått sedan Uppsala Studentkårs enkät kring studenternas psykosociala arbetsmiljö visade nedslående resultat för just farmaceutiska fakulteten. Idag ska fakultetens egen undersökning av studenternas upplevda stress redovisas, och resultatet bekräftar i stora drag det som tidigare framkommit.

– 55 procent av dem som besvarat vår enkät känner stress över sina studier varje dag. 26 procent anger att stressen i hög grad utgör ett problem för dem att klara sina studier. När vi analyserar orsakerna ser vi exempelvis viss diskrepans i uppfattningen av vad som är en rimlig arbetsmängd på kurserna, en iakttagelse som även bekräftar behovet av gemensamma arenor där vi tillsammans kan ta rätt ut riktning, säger Emma Lundkvist.
Rummet vittnar om bred uppslutning. Runt borden sitter studenter, lärare och studierektorer från alla ämnen, en prefekt och en prodekan. Med avstamp i undersökningen ska nya idéer kläckas och ett förslag till åtgärdsplan diskuteras och förankras. Mötet är det första steget på en lång resa, ambitionen är att nå målet utan kompromisser.
– Att sänka kunskapskraven är inte ett alternativ. Vi ska stötta och lyfta våra studenter så att de mår bra och når rätt nivå, och att arbetet har högsta prioritet gör mig övertygad om att vi verkligen kommer att göra skillnad, fastslår Emma Lundkvist.

Magnus Alsne

Nyheter